คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

 1. นายประสงค์  จันจำปา                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        ประธานกรรมการ
 2. นายธนัท   อร่ามเรือง                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธานกรรมการ
 3. นายปัทมพร  พิมพ์สวย                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        รองประธานกรรมการ
 4. พันจ่าเอกอนุชา อุภัยชีวะ               ผู้แทนผู้ปกครอง                                    กรรมการ
 5. นางบุญประทาน  สมบัติ                 ผู้แทนครู                                              กรรมการ
 6. นายสิทธิโชค   แก้วบุญเรือง           ผู้แทนองค์กรชุมชน                                กรรมการ
 7. นายวัชรินทร์  ผุดผ่อง                   ผู้แทนศิษย์เก่า                                       กรรมการ
 8. นายธนบูรณ์ชัย  อร่ามเรือง            ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น                     กรรมการ
 9. พระมหาพรชัย  ฉันทธัมโม             ผู้แทนองค์กรศาสนา                                กรรมการ
 10. พระครูวรกิจ  โกวิท                      ผู้แทนองค์กรศาสนา                                กรรมการ
 11. นายชัยสิทธิ์  พลทรัพย์ศิริ              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ
 12. นายแพทย์ภิรักษ์  รุ่งพัฒนาชัยกุล   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
 13. นายวิชญา   อุ่นจิตต์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
 14. นายเจริญชัย  คำยอด                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ
 15. นายไพจิต  จัยวัฒน์                     ผู้อำนวยการโรงเรียน                                เลขานุการ
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-25 12:47:28 น.

นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม

นางนฤมล อุดรประจักษ์
นายอภิชา จารุแพทย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,304
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045491244, 045491783 อีเมล์: kmp@kmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ มณีสาย โทรศัพท์: 045491783 อีเมล์: khemaratpittayakom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]