โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม

 

1. นายประยูร    ชัยมาตร์       ประธานกรรมการ

2. นายธงชัย  ตะนัง               กรรมการ

3. นางสาวลัดดาวัลย์  ลาภประสพ       กรรมการ

4. นายนาวิน    ลาภทวี        กรรมการ

5. นายบัวสี   แสงโทโพธิ์         กรรมการ

6.  นางทิพวัลย์   นิลาทะวง       กรรมการ

7.  นายบัญชวน    สวัสดิ์รักษ์     กรรมการ

8. นายหลิน   ลาภทวี             กรรมการ

9. นายคนอง     สวัสดิรักษ์      กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายคนอง สวัสดิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโพนงาม

นางอรชร จุลละนันทน์
นายสุคนธ์ คันธา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โทรศัพท์: 044129055 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ์ โทรศัพท์: 0895699080 อีเมล์: benjawan1038@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ