โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองโพนงาม

 

1. นายประยูร    ชัยมาตร์       ประธานกรรมการ

2. นายธงชัย  ตะนัง               กรรมการ

3. นางสาวลัดดาวัลย์  ลาภประสพ       กรรมการ

4. นายนาวิน    ลาภทวี        กรรมการ

5. นายบัวสี   แสงโทโพธิ์         กรรมการ

6.  นางทิพวัลย์   นิลาทะวง       กรรมการ

7.  นายบัญชวน    สวัสดิ์รักษ์     กรรมการ

8. นายหลิน   ลาภทวี             กรรมการ

9. นายคนอง     สวัสดิรักษ์      กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายคนอง สวัสดิรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองโพนงาม

นางสาวลัดดาวัลย์ ลาภประสพ
นายอมร จุลละนันทน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม โทรศัพท์: 044129055 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นางเบญจวรรณ สวัสดิรักษ์ โทรศัพท์: 0895699080 อีเมล์: benjawan1038@hotmail.co.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ