โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เวปไซต์เขต
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก

 

 

       รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นายบุญชม  มีทองแสน

ประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

นายแปลง  แรกเรียง

รองประธาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

3

นางอนงค์  ทองตาม

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

4

นางปิยะดา  แสวงวงศ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

5

นายสุนา  ศรีจันทอง

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

6

นายประเสริฐ โสมรักษ์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

7

นายรัชพล  สาระรัตน์

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

พระมหาสำลี  กิตติปญฺโญ

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9

พระครูสุจิต  ปัญญาภรณ์

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

10

นายนรินทร์  ถาพร

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายวิไกร  ยุวะบุตร

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12

นางอนงค์  ทองวร

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

13

นายบุญมา  มุทาพร

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

14

นายขันตี  กตัญญู

กรรมการ

ผู้แทนครู

15

นายภัทรเทพ  รักพรม

เลขานุการ

ผอ.โรงเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-08 13:20:19 น.

นายภัทรเทพ รักพรม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านเสารีก

นายบวรชัย คอแก้ว
นางสุรัสวดี ขันโท

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,540
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ โทรศัพท์: อีเมล์: amnat0161@amnat-ed.go.th ,saoreek@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกมลนุช ไวยพันธ์ โทรศัพท์: 0854998231 อีเมล์: kamolnuch.w@amnat-ed.go.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]