โรงเรียนปทุมราชวงศา


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปทุมราชวงศา

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา  โรงเรียนปทุมราชวงศา  ปีพุทธศักราช 2555 - 2558

1. นายอำนาจ  ศิริบูรณ์     ประธานกรรมการ

2. ด.ต. ชวลิต  สีวะกุล      กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นายคู่  บุญมาศ            กรรมการผู้แทนครู

4. นายสมัย  ชูวงศ์          กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. จ.ส.ต. เกฎ  สลางสิงห์  กรรการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นายสุวิทย์  สีบุญ       กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. นายเหมือน  กำไมล์   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

8. นายวิชาญ  ชูรัตน์      กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

9. นายอุทิน  แก้วกัณหา   กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

10. ร.ต.ต.ไสว  รักพรม    กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

11. นายสมชัย  มหาโยธี  กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

12. นายกฤษณ์  สุขสำราญ กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

13. นายพรพิษณุ  ไทยอุตสาห์  กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

14. นายพันตรี  พึ่งภพ กรรมการผู้แทนทรงคุณวุฒิ

15. นายพิชิต  กะมณี  กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-29 21:34:11 น.

นายพิชิต กะมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา
นายเชิดศักดิ์ สมศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา
นายชาติโยธิน ศรีวะรมย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา
นางสาวลำพูล ลาพานิช
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา
นายเกริกเกียรติ หิรัญนุเคราะห์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปทุมราชวงศา

นางสาวเกสร ลาภสาร
นางนิรมล สุวะโสภา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

11
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปทุมราชวงศา โทรศัพท์: 045-465252 อีเมล์: krujet@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางจิตสัมพันธ์ ศิลาลัย โทรศัพท์: 0872490713 อีเมล์:
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ