โรงเรียนท่าลี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนท่าลี่วิทยา

 

1.  นายสุรชน   เนรมิตพานิชย์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                 ประธานกรรมการ

2. นายสถิต  วงศ์ลา                          ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

3.  นายสุรินทร์  จำเริญทรัพย์               ผู้แทนองค์กรชุมชน                   กรรมการ

4.  นายสนิท  ศิริวงค์                        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

5. นายศักดิ์  สาวิสัย                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

6. นางพิศมัย  สันหาชนานันทร์              ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

7. นายสุจิน  ชาวเชียงตุง                     ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

8. นางบุญมี  หอมทรัพย์                      ผู้แทนผู้ปกครอง                      กรรมการ

9. พระมหาแสง  อภิวณฺโณ            ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา   กรรมการ

10.  พระอธิการธีรพงษ์  จันทธมฺโม           ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์/องค์กรศาสนา   กรรมกา

11.  นายวัชรินทร์   มูลหล้า                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

12. นายอุบล  อินทรเจริญศักดิ์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                         กรรมการ

13.  นายประสาร  สินะสนธิ                  ผู้แทนศิษย์เก่า                       กรรมการ

14.  นางพรนภา  อดุลย์ดิศร                  ผู้แทนครู                              กรรมการ

15. นายอุเทณร์ ขันติยู                    ผู้อำนวยการสถานศึกษา   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 14:57:42 น.

นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าลี่วิทยา

นายสุรศักดิ์ กาษี
นางสาวชลธิชา ผาสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042889214 อีเมล์: thaliwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนัด นนทะปะ โทรศัพท์: 0844594407 อีเมล์: thanat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]