โรงเรียน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

             

              ๑.    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.เฉลย  ภูมิพันธุ์                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                     ประธาน

              ๒.    นายภูมิชาย  เอื้ออรัญโชติ                                 ผู้แทนผู้ปกครอง                               กรรมการ

              ๓.    นายสมพงษ์  ศรีนิลทา                                       ผู้แทนครู                                           กรรมการ

              ๔.    ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์                                       ผู้แทนองค์กรชุมชน                          กรรมการ

              ๕.    นายเรืองรัตน์  รัตนโภคาสถิต               ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

              ๖.    นายครรชิต  หิรัญโชติ                                    ผู้แทนศิษย์เก่า       กรรมการ

              ๗.    พระครูวิมลบุญโกศล                         ผู้แทนพระภิกษุ     กรรมการ

              ๘.    นายพรมมา  เปปะตัง                                    ผู้แทนพระภิกษุ     กรรมการ

              ๙.    นายสมเกียรติ  พื้นแสน                                  ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

              ๑๐.  นายปรีชา  คำภักดี                            ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

              ๑๑.  นางสุมาลัย  ศิริพานิช                                    ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

              ๑๒.  พ.อ.นพ.ศิวพล  บุญรินทร์                               ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

              ๑๓.  นายสมเกียรติ  ชัยคณารักษ์กูล              ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

              ๑๔.  นายอนวัช  สุริยะวนากุล                                 ผู้ทรงคุณวุฒิ         กรรมการ

              ๑๕.  นายปรีดา  ลำมะนา                          ผอ.                    กรรมการและเลขานุการ

 

                     คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

              ๑.    นายปิยะ  โสนะชัย                            นายกสมาคมผู้ปกครอง

              ๒.    นายปรีดา  ลำมะนา                          อุปนายกคนที่ ๑

              ๓.    นายปรีชา  คำภักดี                            อุปนายกคนที่ ๒

              ๔.    นายวิรัตน์  สัตย์มิตร                          เหรัญญิก

              ๕.    นายผจญ  ชัยทิศานันต์                                   ผู้ช่วยเหรัญญิก

              ๖.    นางจารุสิริ  แสงจันทร์                                    ผู้ช่วยเหรัญญิก

              ๗.    นางนุชนารถ  เดชโยธิน                                  นายทะเบียน

              ๘.    นายสมยศ  ทีคา                                           ผู้ช่วยนายทะเบียน

              ๙.    นายนิติพัฒทร์  หลวงวังโพธิ์                             ปฏิคม

              ๑๐.  นางจุไรศรี  โภคา                                         ผู้ช่วยปฏิคม

              ๑๑.  นางธีรา  สอนใจ                                           ผู้ช่วยปฏิคม

              ๑๒.  ด.ต.ทวีศักดิ์  ขันแก้ว                          ประชาสัมพันธ์  (ด.ช.ชิษณุพงศ์  ขันแก้ว 3/8)

              ๑๓.  นายอำนาจ  แดงวิบูลย์                                   ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

              ๑๔.  นายมนต์แทน  เกษมทรัพย์                              วิชาการ

              ๑๕.  นางสุวะรา  จุนทวิเทศ                                    ผู้ช่วยวิชาการ

              ๑๖.  นายไพบูลย์  อ่อนฉวี                          กรรมการ

              ๑๗.  นายวิชัย  ขจรมณี                             กรรมการ (ด.ญ.กนกรส  ขจรมณี 1/10)

              ๑๘.  นายอรรณพ  เพียรชนะ                                  กรรมการ (ด.ช.ภัทรพล  เพียรชนะ 3/9)

              ๑๙.  นายเรืองศักดิ์  รัตนโภคาสถิต                           กรรมการ (นายโภคิน  รัตนโภคาสถิต 5/16)

              ๒๐.  พ.ต.อ.สงัด  เอี่ยมทราย                                   กรรมการ (นายธนภัทร  เอี่ยมทราย 6/7)

              ๒๑.  นายสุวิช  ชมภูวิเศษ                          กรรมการ (ด.ช.พศวัต  ชมพูวิเศษ 1/2)

              ๒๒.  นายทวี  ศิลารัตน์                                          กรรมการ (นายดนุวสิน  ศิลารัตน์ 4/1)

              ๒๓.  นายพรมมา  เปปะตัง                                    กรรมการ

              ๒๔.  นายสฤษดิ์  ปังศรี                             กรรมการ

              ๒๕.  นายไพสัณฑ์  ประเสริฐสังข์                             กรรมการ

           ๒๖.  นายประสาร  เรืองศรี                                    กรรมการ

              ๒๗.  นางสาวพิศมัย  แสงจันทร์เทศ              กรรมการ

              ๒๘.  นายประกอบ  เหง้าชัยภูมิ                               กรรมการ

                   ๒๙. นางชนากาญจน์  อุ่นละออ                  กรรมการ                             

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายปรีดา ลำมะนา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายนิติพัฒทร์ หลวงวังโพธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายมนต์แทน เกษมทรัพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายวิรัตน์ สัตย์มิตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวพิศมัย แสงจันทร์เทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางรัชนี สุวรรณนันท์
นางทับทิม มนตรีพิลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

73
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เกรียงศักดิ์ ศรีน้ำเงิน โทรศัพท์: 0816038290 อีเมล์: piak2541@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ