โรงเรียน


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน

 

                 นายไพจิตร  ศรีหนา                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                ประธานกรรมการ

             นางบุญเพ็ง  ภูนะ                                   ผู้แทนผู้ปกครอง                                           รองประธานกรรมการ

             นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์                    ผู้แทนครู                                                       กรรมการ

 นายพิชิต  ประกิจนิกรณ์                         ตัวแทนองค์กรชุมชน                                    กรรมการ

             นายไพบูลย์  นารีไผ่                               ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ

 นายเหรียญ  วงศ์ศรีมี                             ผู้แทนศิษย์เก่า                                              กรรมการ

 พระครูปุญวราภรณ์                                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                      กรรมการ

 พระอธิการวิเชียร   ผาสุโก                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                      กรรมการ

 นายชาญยุทธ   โมรารัตน์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นายเจริญ   โพธิ์ไทร                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นายธัชริทญ์  อาชาวุธ                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นางบุญเกิด   ภานนท์                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 ด.ต.สวัสดิ์   กุลจันทร์                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นายเสนัด  อุดมทรัพย์                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

             นายฉัตร  ภาคมฤค                                ผู้อำนวยการโรงเรียน                                    เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายฉัตร ภาคมฤค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชูศักดิ์ หงส์มาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายชยกร ไชยน้ำ้อ้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางนวลจันทร์ ศรีจันลา
นายเฉลิมชัย มาตรหลุบเลา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

186
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียน โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิมชัย มาตรหลุบเลา โทรศัพท์: 0898881984 อีเมล์: chalermchai_3@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ