โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์

 

                 นายไพจิตร  ศรีหนา                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                ประธานกรรมการ

             นางบุญเพ็ง  ภูนะ                                   ผู้แทนผู้ปกครอง                                           รองประธานกรรมการ

             นายสรรเสริญ  สุรวาทศิลป์                    ผู้แทนครู                                                       กรรมการ

 นายพิชิต  ประกิจนิกรณ์                         ตัวแทนองค์กรชุมชน                                    กรรมการ

             นายไพบูลย์  นารีไผ่                               ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             กรรมการ

 นายเหรียญ  วงศ์ศรีมี                             ผู้แทนศิษย์เก่า                                              กรรมการ

 พระครูปุญวราภรณ์                                ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                      กรรมการ

 พระอธิการวิเชียร   ผาสุโก                     ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                      กรรมการ

 นายชาญยุทธ   โมรารัตน์                      ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นายเจริญ   โพธิ์ไทร                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นายธัชริทญ์  อาชาวุธ                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นางบุญเกิด   ภานนท์                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 ด.ต.สวัสดิ์   กุลจันทร์                            ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

 นายเสนัด  อุดมทรัพย์                           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                 กรรมการ               

             นายฉัตร  ภาคมฤค                                ผู้อำนวยการโรงเรียน                                    เลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายฉัตร ภาคมฤค
ผู้อำนวยการโรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
นายชุมศักดิ์ ศรีส่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
นายชูศักดิ์ หงส์มาลา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
นายสมพงษ์ ยุบลนิตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
นายชยกร ไชยน้ำ้อ้อม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
จันทรุเบกษาอนุสรณ์

นายชารี เพชรภักดี
นางพัทรศยา เขาน้อย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โทรศัพท์: 043589161 อีเมล์: chalermchai_3@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เฉลิมชัย มาตรหลุบเลา โทรศัพท์: 0898881984 อีเมล์: chalermchai_3@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ