โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

๑.นายธนวัฒน์                   ยอดใจ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

๒.นายภิรมย์                       ณรงค์ศรี

ผู้แทนผู้ปกครอง

รองประธานกรรมการ

๓.นางพิมลพรรณ              บุญเคลือบ

ผู้แทนครู

กรรมการ

๔.นางวิไลพร                    พุทธิศรี

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

๕.นายณรงค์                     วิบูลย์มา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

กรรมการ

๖.พ.ต.อ.สายัณห์              จันทร์แจ่มกระจ่าง

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

๗.พระครูสิริปริยัตยาภิรัต

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

๘.พันเอกวีระสิฏฐ               จันแดง

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

๙.นายปรีชา                      วรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๐.นายสมคิด                  เลิศเกียรติดำรง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๑.นายนิยม                     กัณสุทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๒.นายพิทักษ์                  พรรณา

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๓.นายถนัด                     บุญชัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๔.นางสาววราภรณ์          สมบุญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๕.ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย

 

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-22 18:04:28 น.

นายอุทัย ขัติวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางรัชณีย์ นิรุตติพงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นายวินัย พลสิทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย
นางวิไลลักษณ์ เยาวพานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กาวิละวิทยาลัย

นางวราภรณ์ วัฒนพงษ์ภรณ์
นางตวงทิพย์ เครือมะโนรมย์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,465
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โทรศัพท์: 053-247724 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางกรภัทร์ สมบัติโพธิกุล โทรศัพท์: 0846113224 อีเมล์: kawila.chiangmai@Gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]