โรงเรียนวชิรป่าซาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวชิรป่าซาง

 

          1. นางสาวประทุมวรรณ  แซ่เชาว์           ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          2. นายขยัน  พงค์ดา                                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          3. นายเดชา  ทองเพ็ญ                             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          4. นายนภดล  จอมจันทร์ยอง                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          5. นายสุรันต์  จุ่มเขียว                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          6. นายเจริญ  วงค์ยา                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          7. นายประเสริฐ  มูลชีพ                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

          8. นางนงเยาว์  ปัญญากาศ                      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

          9. นายเสน่ห์  จักขุเรือง                             กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

          10. นางกมลณิชา  อุตสม                          กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

          11. นางภัทราพร  บัวตูม                             กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

          12. พระครูวิรุฬสุตการ                                 กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กร

ศาสนาอื่นในพื้นที่

          13. พระครูปโชติวรรัตน์                             กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กร

                                                                           ศาสนาอื่นในพื้นที่

          14. นางกิ่งกาญจน์  โสภาวิบูลรัตน์           กรรมการผู้แทนครู

          15. นางรติมา  ปฤษฎางคเดชา                กรรมการและเลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 09:31:30 น.

นางรติมา ปฤษฎางคเดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วชิรป่าซาง

นายสมชาย เกิดฤทธิ์
นายสุรพงษ์ จ๋าก๋างสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,534
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวชิรป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053555373 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง โทรศัพท์: 0861988085 อีเมล์: suraja2520@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]