โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพะเยา

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ดร.เจษฎา    ชัยดรุณ

ประธานคณะกรรมการ

2

พ.ต.ท.อภิรักษ์    นักไร่

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร

ผู้แทนครู

4

นายวิษณุ    สรรค์พฤกษ์สิน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายศุภชัย    ไชยลังกา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายจักรกฤษ   การประชิต

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระสุนทรกิตติคุณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

8

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ผศ.ดร.)

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9

ดร.สราวุฒิ   พงษ์พิพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายวิศิษฎ์    สุปรียาพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายนคร    สรรพานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายฉลองรัฐ    ณ ลำปาง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายคงศักดิ์    ธรานิศร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายจตุพล    คงสงวนสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายกมล    หทัยดำรงวิทยา

กรรมการ / เลขานุการ

 

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-07 15:25:16 น.

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางจิตรลดา เปรื่องวิชาธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นายศุภจิต ขาวแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางพวงเพชร เมืองมูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางสาวนัยนา แผ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา

นางทับทิม สิวะพลงาม
นางเนาวรัตน์ บุญประคอง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,387
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-5443-1411 อีเมล์: anuban_pyo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญาดา ช่างสาร โทรศัพท์: 054431411 อีเมล์: anuban_pyo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]