โรงเรียนอนุบาลพะเยา


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพะเยา

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ดร.เจษฎา    ชัยดรุณ

ประธานคณะกรรมการ

2

พ.ต.ท.อภิรักษ์    นักไร่

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร

ผู้แทนครู

4

นายวิษณุ    สรรค์พฤกษ์สิน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายศุภชัย    ไชยลังกา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายจักรกฤษ   การประชิต

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระสุนทรกิตติคุณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

8

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ผศ.ดร.)

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9

ดร.สราวุฒิ   พงษ์พิพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายวิศิษฎ์    สุปรียาพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายนคร    สรรพานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายฉลองรัฐ    ณ ลำปาง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายคงศักดิ์    ธรานิศร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายจตุพล    คงสงวนสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายกมล    หทัยดำรงวิทยา

กรรมการ / เลขานุการ

 

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-07 15:25:16 น.

นายกมล หทัยดำรงวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางจิตรลดา เปรื่องวิชาธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นายศุภจิต ขาวแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางพวงเพชร เมืองมูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางสาวนัยนา แผ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา

นางปัทมาภรณ์ พุ่มวิเชียร
นางสาวธัญวลัย ฟูเชื้อ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

22
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพะเยา โทรศัพท์: 0-5443-1411 อีเมล์: anuban_pyo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญาดา ช่างสาร โทรศัพท์: 054431411 อีเมล์: anuban_pyo@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ