โรงเรียนอนุบาลพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพะเยา

 

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1

ดร.เจษฎา    ชัยดรุณ

ประธานคณะกรรมการ

2

พ.ต.ท.อภิรักษ์    นักไร่

ผู้แทนผู้ปกครอง

3

นางสาวพิมพ์วรา  ธนะวัฒน์อังกูร

ผู้แทนครู

4

นายวิษณุ    สรรค์พฤกษ์สิน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายศุภชัย    ไชยลังกา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายจักรกฤษ   การประชิต

ผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระสุนทรกิตติคุณ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

8

พระครูโสภณปริยัติสุธี (ผศ.ดร.)

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9

ดร.สราวุฒิ   พงษ์พิพัฒน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายวิศิษฎ์    สุปรียาพร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายนคร    สรรพานิช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายฉลองรัฐ    ณ ลำปาง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

13

นายคงศักดิ์    ธรานิศร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายจตุพล    คงสงวนสุข

ผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายกมล    หทัยดำรงวิทยา

กรรมการ / เลขานุการ

 

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-07-07 15:25:16 น.

นายวสันต์ วงศ์ปัญญาวิวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางจิตรลดา เปรื่องวิชาธร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นายศุภจิต ขาวแดง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา
นางสาวนัยนา แผ่นทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลพะเยา

นางเพชรรัตน์ ศรีเทพ
นางปัทมาภรณ์ พุ่มวิเชียร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,468
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลพะเยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-5443-1411 อีเมล์: anuban_pyo@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชญาดา ช่างสาร โทรศัพท์: 054431411 อีเมล์: anuban_pyo@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]