โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ ประธานกรรมการ
พระราชปัญญาเวที   รองประธานกรรมการ
นายแพทย์คำนึง สีแก่น รองประธานกรรมการ
นายชาญชัย วรรณบูรณ์ กรรมการ
นายวันชัย เทียนดี กรรมการ
นางสมบัติ ป่านแก้ว กรรมการ
นายธงชัย ศรีเดช กรรมการ
นายธีรยานนท์ ปทุมเหง่า กรรมการ
นายวินัย ฟักขาว กรรมการ
นายสะอาด แสงเขียว กรรมการ
นางจรูญ เทียนธัญกิจ กรรมการ
นายยงยุทธ์ สังข์สุด กรรมการ
พลอากาศโทชัยศรี อักษรศรี กรรมการ
นางระพีพัฒน์ วงษ์เมฆ กรรมการ
นายบัญญัติ คุ้มภัย กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

นางสาวณิชารีย์ เหลืองอร่าม
นางวิไลวรรณ ยามสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,431
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โทรศัพท์: 05-6241-342 อีเมล์: takfa_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษา พิมสิงห์ โทรศัพท์: 0846202133 อีเมล์: pinkky_1234@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]