โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 

ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์ ประธานกรรมการ
พระราชปัญญาเวที   รองประธานกรรมการ
นายแพทย์คำนึง สีแก่น รองประธานกรรมการ
นายชาญชัย วรรณบูรณ์ กรรมการ
นายวันชัย เทียนดี กรรมการ
นางสมบัติ ป่านแก้ว กรรมการ
นายธงชัย ศรีเดช กรรมการ
นายธีรยานนท์ ปทุมเหง่า กรรมการ
นายวินัย ฟักขาว กรรมการ
นายสะอาด แสงเขียว กรรมการ
นางจรูญ เทียนธัญกิจ กรรมการ
นายยงยุทธ์ สังข์สุด กรรมการ
พลอากาศโทชัยศรี อักษรศรี กรรมการ
นางระพีพัฒน์ วงษ์เมฆ กรรมการ
นายบัญญัติ คุ้มภัย กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสาโรจน์ กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นายวีรวัฒน์ มานนท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นางสาวศิรินันท์ ยอดฉิมมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
นายวิชาญ โพธิ์อ่อง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

นางสาวขวัญทิพย์ วิทยารัตน์
นางวิไลวรรณ ยามสุข

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

122
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ โทรศัพท์: 05-6241-342 อีเมล์: takfa_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุนทร กงสอน โทรศัพท์: 0841780099 อีเมล์: kru_pla2520@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ