โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม

 

ลำดับที่

ชื่อ - ชื่อสกุล

ตำแหน่ง

1

นายอานนท์  อภิชาติตรากูล

ประธานกรรมการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2

นายประสิทธิ์  แผ่ทอง

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3

นายนิกูล  เปียมาลย์

กรรมการผู้แทนครู

4

นายคมเดช  เหมชาติวิรุฬห์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5

นายวิบูล  วิศาลศักดิ์

กรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6

นายสุเทพ  อินพหล

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7

พระครูวชิรธรรมทัต

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

8

พระครูอาทรวชิรกิจ

กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

9

นายสนาม  แจ่มหม้อ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10

นายสมเดช  คมขำ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11

นายสงัด  เมฆี

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12

นายสุพจน์  เดชะผล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13

พ.ต.ท.สมฤทธิ์  หมื่นหาญวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

นายณรงค์  ทวนธง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

นายสอิ้ง   กันยะมูล

กรรมการและเลขานุการ  (ผู้อำนวยการโรงเรียน)

หมายเหตุ : สำหรับสถานศึกษาขนาดใหญ่ ที่มีจำนวนนักเรียนเกินกว่า 300 คนขึ้นไปมีคณะกรรมการฯจำนวน 15 คน

ที่มา  :  ( คำสั่งร.ร.172/2555 ลว  เม.ย.55)

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-07-06 15:08:19 น.

นายพัฒนา ทรงประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายนิกูล เปียมาลย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม
นายชิตพล เพชรวารี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พรานกระต่ายพิทยาคม

นางภานุรัตน์ เดชะผล
นางเตือนใจ หงษ์ยนต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,110
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 055775651 อีเมล์: pp_school@outlook.com
เว็บมาสเตอร์:: พีรพัฒน์ ด่อนคร้าม โทรศัพท์: 0629201770 อีเมล์: peelove552@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]