โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2556

 

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1

ทันตแพทย์สมชาย  กิจสนาโยธิน

2

นางปทุมพร  ชมชัย

3

นางสุรางคนา  คุปตรัตน์

4

นางสุกัญญา  อัครชัยพันธุ์

5

นายภูมินทร์  บุญลือ

6

นายสุทัศน์  เหมลักษณ์ไพโรจน์

7

พระครูสุเมธ  พัฒโนทัย

8

พระครูอดุล  ธรรมสาร

9

นายจิตรกร  ศิริพัฒนานุกูลชัย

10

นายอมรพันธ์  เหล่าไพโรจน์

11

นายนิเวช  กิจภพเลิศศิลป์

12

นายพิเชษฐ์  ไทยกล้า

13

นายศักดิ์เกษม  ตันติยวรงค์

14

พ.ต.ท.ไพบูลย์  กาศอุดม

15

ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริญ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธีรศักดิ์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม
นายสังวาลย์ พลอยดำ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม
นายณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม
นายประยุทธ ครุธแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม

นางกัลยา บุญสนอง
นายสมเกียรติ สมกูล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โทรศัพท์: 055-611786 อีเมล์: Kru_sukhothai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: Aree Sakekul โทรศัพท์: 0895658890 อีเมล์: aree.pang@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ