โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2556

 

 

ลำดับ

ชื่อ – สกุล

1

ทันตแพทย์สมชาย  กิจสนาโยธิน

2

นางปทุมพร  ชมชัย

3

นางสุรางคนา  คุปตรัตน์

4

นางสุกัญญา  อัครชัยพันธุ์

5

นายภูมินทร์  บุญลือ

6

นายสุทัศน์  เหมลักษณ์ไพโรจน์

7

พระครูสุเมธ  พัฒโนทัย

8

พระครูอดุล  ธรรมสาร

9

นายจิตรกร  ศิริพัฒนานุกูลชัย

10

นายอมรพันธ์  เหล่าไพโรจน์

11

นายนิเวช  กิจภพเลิศศิลป์

12

นายพิเชษฐ์  ไทยกล้า

13

นายศักดิ์เกษม  ตันติยวรงค์

14

พ.ต.ท.ไพบูลย์  กาศอุดม

15

ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริญ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายธีรศักดิ์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม
นายประยุทธ ครุธแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม
นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม
นายณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม
นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สุโขทัยวิทยาคม

นางเฉลิม พรกระแส
นางนันท์นภัส มากุล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,476
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-611786 อีเมล์: Kru_sukhothai@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: Aree Sakekul โทรศัพท์: 0895658890 อีเมล์: aree.pang@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]