โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

1.

นายสนิท  ราชอุปนันท์

ประธานกรรมการ

2.

นายสุวิน  คำวาท

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3.

นายนนท์  แก้วจาเครือ

กรรมการผู้แทนครู

4.

นายสมชาย  กันจันวงศ์

กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5.

นายวสันต์  ขันต้นธง

กรรมการผู้แทนปกครองท้องถิ่น

6.

นายอนุรัตน์  ปริษาวงศ์

กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7.

พระครูพิพิธธรรมมงคล

กรรมการผู้แทนศาสนา

8.

พระครูสุเขตสุทธาลังการ

กรรมการผู้แทนศาสนา

9.

นายมงคล  ศรีอ่อน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

10.

นายวรพจน์  ใจมูลวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

11.

พ.ต.อ.วีระชัย  ภู่ตระกูล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12.

ดร.วีรพงษ์  ภูมิประพัทธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

13.

พ.ต.ท.สุทธิพันธ์  คำมาอ้าย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14.

นายถนอม  ทิพย์ปิ่นวงศ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15.

นายสุทธิ  อาดูร

กรรมการและเลขานุการ

16.

นายสามารถ  แจ่มเมธีกุล

ผู้บันทึก

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 22:16:03 น.

นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางสาวพัชราภรณ์ อินติ๊บ
นายเกรียงศักดิ์ พุทธรัตน์

ทดสอบสร้างเมนู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,422
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: krurin19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0844250019 อีเมล์: krurin19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]