โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 

รายชื่อกรรมการสถานศึกษา : 002 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 

school code position names
2 ประธาน พระธรรมเสนานุวัตร
2 ผู้แทนผู้ปกครอง นางสาวรัจนี อึ้งธีรเดชวรกุล
2 ผู้แทนครู นายสมยศ ศรีพยัคฆ์
2 ผู้แทนองค์กรชุมชน นายนรุด แตงอ่อน
2 ผู้แทน อปท นายขจรศักดิ์ วิตันติวงศ์
2 ผู้แทนศิษย์เก่า นายสนาม คงเนตร
2 ผู้แทนองค์กรศาสนา พลโท วิเชียร ไชยปกรณ์
2 ผู้แทนองค์กรศาสนา พล.ต.ท. วสันต์ วัสสานนท์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายถวิล ศรีวิชัย
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุนทร อ่อนลิ้ม
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ต.อ. วีระสมพร อยู่ศรีสกุล
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมชาย เทพรักษ์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมชาย ภู่เพียร
2 กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 วันครบวาระ วันที่ 24 มีนาคม 2559

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสัมฤทธิ์ ทองรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายไสว เม้ยขัยหมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายประพันธ์ พุฒตาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายพิเชษฐ์ เมืองช้าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายอติชาติ ปาทา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม

นางเสาวจี เสาร์สุข
นายธเนศ นิยมเดช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

146
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055227600 อีเมล์: narai@pp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ โทรศัพท์: 0816423381 อีเมล์: plk_pv@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ