โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 

รายชื่อกรรมการสถานศึกษา : 002 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

 

school code position names
2 ประธาน พระธรรมเสนานุวัตร
2 ผู้แทนผู้ปกครอง นางสาวรัจนี อึ้งธีรเดชวรกุล
2 ผู้แทนครู นายสมยศ ศรีพยัคฆ์
2 ผู้แทนองค์กรชุมชน นายนรุด แตงอ่อน
2 ผู้แทน อปท นายขจรศักดิ์ วิตันติวงศ์
2 ผู้แทนศิษย์เก่า นายสนาม คงเนตร
2 ผู้แทนองค์กรศาสนา พลโท วิเชียร ไชยปกรณ์
2 ผู้แทนองค์กรศาสนา พล.ต.ท. วสันต์ วัสสานนท์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายวัฒนา ภาวะไพบูลย์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายถวิล ศรีวิชัย
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสุนทร อ่อนลิ้ม
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ต.อ. วีระสมพร อยู่ศรีสกุล
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมชาย เทพรักษ์
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสมชาย ภู่เพียร
2 กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 วันครบวาระ วันที่ 24 มีนาคม 2559

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

ดร.มานพ เกตุเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายนคเรศ นิลวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายไสว เม้ยขัยหมาก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นายประพันธ์ พุฒตาล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม
นางเพิ่มศรี เมฆสวัสดิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
พิษณุโลกพิทยาคม

นางพนมพร ชมภูพาน
นายวันเสด็จ สุขใจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 โทรศัพท์: 055227600 อีเมล์: narai@pp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุรินทร์ชยุตม์ บุญประสพ โทรศัพท์: 0816423381 อีเมล์: plk_pv56@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ