คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ

 

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.                นายเชียงศักดิ์  ทองประเสริฐ                              ประธานกรรมการ

2.                นางบังเอิญ  ขวัญใจรักษ์                                    กรรมการ

3.                นางวิไล  บัวงาม                                               กรรมการ

4.                นายประสงค์  พานชู                                          กรรมการ

5.                นายเสถียร  เบ้าคำ                                            กรรมการ

6.                นายวิโรจน์  บุญช่วย                                          กรรมการ

7.                นายวีระ  หมู่สุขศรี                                            กรรมการ

8.                นายวิเชียร  ปาริจฉัตต์                                       กรรมการ

9.                นายพินิจ  พวงทอง                                           กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-06-08 18:24:51 น.

นายพินิจ พวงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลทับคล้อ

นายวิเชียร ปาริจฉัตต์
นางจารีรัตน์ ดีสุด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ โทรศัพท์: 056-641588 อีเมล์: tabkloschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: napawan jansree โทรศัพท์: - อีเมล์: nanajj1@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ