โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

 

 

 

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

ที่   ๒๘๑ / ๒๕๕๕

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

--------------------------------------------

 

                   สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน           ได้แจ้งคู่มือการสรรหาและการเลือก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัด

ดำเนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๔๐  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. ๒๕๔๒

และแก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕     และ มาตรา ๓๘  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับข้อ ๕(๖) แห่งกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ  คุณสมบัติ  

หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดำรงตำแหน่ง  และการพ้นจาก

ตำแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖    ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา เสนอชื่อผู้ได้รับ

การสรรหา และการเลือก  ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา        พิจารณาแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘   จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา

 

 

๑.

นายพาณิชย์   สืบภู่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

๒.

ร.ต.ท.มนตรี   ม่วงช่วง

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

๓.

นายวรพล   ณรงค์แสง   

ผู้แทนครู

กรรมการ

๔.

นายสมยศ   ดำรงรักษ์ธรรม

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

๕.

นายเกษม   ลือกระจ่าง

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

๖.

นายชัยวัฒน์   พัฒนวรพงศ์

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

๗.

พระครูวิสุทธิสรคุณ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

๘.

พระครูสุธีธรรมวงศ์

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

กรรมการ

๙.

นายสุวัฒน์   ศรีวรกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๐.

นายจักรี   รัตนารามิก

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๑.

นายประเดิม   จันทร์สร้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๒.

นายสมศักดิ์   พลอยเรืองรัศมี

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๓.

นายทองเจือ   ก๋งจ้อย

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๔.

นายอุรุพงษ์   ยังภู่

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

๑๕.

นายประทิพย์   คนทัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

                             

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

                                       สั่ง  ณ   วันที่  ๓๑  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๕

 

 

 

                                                    ( นายธัชชเวชว์    จันทร์สุขศรี )

                                    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-30 11:48:18 น.

นายพรรษกฤช เกตุรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางแพปฐมพิทยา
นางสาวเกษรา เพิ่มสุขรุ่งเรือง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
บางแพปฐมพิทยา

นายศักดิ์ชัย เงื้องาม
นางสุวรรณา จิตต์ปลื้ม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,204
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 โทรศัพท์: 0-3228-3753 อีเมล์: information@bangpaescool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสิริพร นิยมสุจริต โทรศัพท์: 091-1949442 อีเมล์: karaged_12@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]