• กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตาก้อง

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ

 

๑. นายแมน                มุ้ยมี                         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         ประธานกรรมการ

๒. นายกิตจา              ฉิ่งทองคำ                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            กรรมการ

๓. พระครูสาราภิวัฒน์                                  ผู้แทนพระสงฆ์(วัดตาก้อง)                      กรรมการ

๔. พระครูปลัดอรรถจริยานุกิจ                       ผู้แทนพระสงฆ์(วัดแหล่งทองแดง)           กรรมการ

๕. นางประนอม            นิยมแย้ม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๖. นายพรเทพ             ฐิติเบญจพล               ผู้แทนผู้ปกครอง                                   กรรมการ

๗. นายพงษ์พันธ์          เทพโพธิ์พันธ์            ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

๘. นางสำรวย               ปัญญาทรง                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                        กรรมการ

๙. นางนุจรี                   ศรีคงอยู่                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๐. นางเรณู                  แจ้งขำ                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๑. นายสมพงษ์            ลิ้มศิริวัฒน์               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

๑๒. นายกฤษดา            กัลยาพิเชษฐฏ์         ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

๑๓. นางลัดดา               แสงทอง                 ผู้แทนองค์กรชุมชน                                 กรรมการ

๑๔. นายศรายุทธ           ศรีคงอยู่                  ผู้แทนครู                                                กรรมการ

๑๕. นางสาวพิมพาภรณ์  สุขพ่วง                   ผู้อำนวยการโรงเรียน                               กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-07-10 13:44:52 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาก้อง

นางสาวสุพรรษา สระทองแอ่น
นางสาวขวัญข้าว คล้อยอรุณสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,983
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาก้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โทรศัพท์: 034-974131 อีเมล์: takongsch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวพิมพาภรณ์ สุขพ่วง โทรศัพท์: 0899668234 อีเมล์: saisuk2513@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]