โรงเรียนวัดตุ๊กตา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตุ๊กตา

 

รายนามคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดตุ๊กตา(ภิทัยธารามประสิทธิ์)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒

.....................................................

๑. พระครูวิบูลสิริธรรม                                          ประธานกรรมการ

๒. นายอาต    จุติตรี                                            กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง                                        

๓. นางสุมาลี  เดชกำแหง                                    กรรมการผู้แทนครู                                                      

๔. นางจิดาภา   จินดานุช                                     กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน                                   

๕. นายกิตติวุฒิ     วรวงษ์                                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               

๖. นายสมชาย     ม่วงพันธ์                                    กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า                                             

๗. พระสมุห์มงคล   สฺทนฺโต                                   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                                   

๘. นายวีระเดช   ธรรมประโชติ                              กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

๙.นายไพบูลย์      นัทธีศรี                                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐.นายก้วง    พนาถิรกุล                                       กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑.นายไพศาล     ปราการรัตน์                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒.นางรจริน   เหลืองไพโรจน์                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓.นางประนอม    ทิพย์สุมณฑา                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๔.นายประทีป     เหลืองทองคำ                          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ        

๑๕. นายศักดิ์สิทธิ์  เกษมวัฒนา                             กรรมการและเลขานุการ                    

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-17 12:25:14 น.

นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตุ๊กตา

นางผ่องศรี สิรสุนทร
นางสาวศศิพิมพ์ เชื้ออ่ำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,044
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตุ๊กตา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์: 034-331106 อีเมล์: wattukta@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณา พลอยอ่อง โทรศัพท์: 0816972395 อีเมล์: wanna55@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]