โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนปากพนัง

 

๑. รศ.ดร.สืบพงศ์  ธรรมชาติ  ประธานกรรมการ

๒. นายโสภา  แก้วจีน  กรรมการ

๓.  นายสาธร  พฤกษะศรี  กรรมการ

๔. นายอุส่าห์  ศิวาโมกข์  กรรมการ

๕. นายยุทธนา  อรรถพร  กรรมการ

๖. พระครูพิพัฒนานุการ  กรรมการ

๗. พระครูศันติศรัทธาคุณ  กรรมการ

๘. นายณรงค์  นุ่นทอง  กรรมการ

๙. นายยืนยง  เลิศพานิช  กรรมการ

๑๐. นายสุธีระพงศ์  เทิดธรรมปราการ  กรรมการ

๑๑. นายสุพจน์  หอมนุ่น  กรรมการ

๑๒. ดร.ดำรง  โยธารักษ์  กรรมการ

๑๓. นางอวยทิพย์  ศรีเจริญ  กรรมการ

๑๔. นายประเสริฐ  ชีใหม่  กรรมการและเลขานุการ

 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-24 15:58:06 น.

นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง

นายสาโรจน์ ชุมโชติ
นายเดชา เพชรอาวุธ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,711
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพรรณ กะตากูล โทรศัพท์: 0819563122 อีเมล์: nipapan0509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]