คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองแดนวิทยา

 

1.       นายสุวัฒน์               พรเจริญวิโรจน์      ประธานกรรมการสถานศึกษา

2.      นายศุภวัฒน์             ทุมโฆสิต

3.     นายพินิจ                 จันทร์แก้ว

4.      พระครูรัตนสุตากร

5.     นางสมหมาย            จันพริ้ม

6.     ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์    ปลอดทองสม

7.      นายเคลื่อม              ช่วยคง

8.     นายชาติชาย             สันตะการ

9.     นายสุทัศน์               พู่ประเสริฐศักดิ์

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายสุทัศน์ พู่ประเสริฐศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองแดนวิทยา
นายไกรนรา กล่อมสุข
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองแดนวิทยา
นายไพศาล แก้วขวัญศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองแดนวิทยา

นายจักรพันธ์ สกุลจีน
นางสมหมาย ประกิตสันธนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองแดนวิทยา โทรศัพท์: 074318475 อีเมล์: klongdaenwittaya@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปิยนุช ปลอดเทพ โทรศัพท์: 0835377837 อีเมล์: nuch_23pi@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ