คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองแดนวิทยา

 

  1. นายสุวัฒน์               พรเจริญวิโรจน์      ประธานกรรมการสถานศึกษา
  2. นายศุภวัฒน์             ทุมโฆสิต
  3. นายพินิจ                 จันทร์แก้ว
  4. พระครูรัตนสุตากร (เจ้าอาวาสวัดคลองแดน)
  5. นางสมหมาย            จันพริ้ม
  6. ว่าที่ร้อยตรีพิเชษฐ์    ปลอดทองสม
  7. นายเคลื่อม              ช่วยคง
  8. นายไพศาล         แก้วขวัญศรี
  9. นายไกรนรา        กล่อมสุข
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-20 13:44:57 น.

นายไกรนรา กล่อมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองแดนวิทยา
นายไพศาล แก้วขวัญศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
คลองแดนวิทยา

นางนุจรี ทองเป็นไชย
นายนิพล แก้วเวหา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคลองแดนวิทยา โทรศัพท์: 074318475 อีเมล์: klongdaenwittaya@windowslive.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปิยนุช ปลอดเทพ โทรศัพท์: 0835377837 อีเมล์: nuch_23pi@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ