โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

 

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

1.เด็กหญิงภัทรศยา        พุฒิมีผล                            ประธานนักเรียน

2.เด็กหญิงณิชา            กลั่นสมุทร                           รองประธาน

3.เด็กชายอภิชัย           ยวงลำไย                             รองประธาน

4.เด็กชายกฤษณะ         กลัดผุด                               กรรมการ

5.เด็กชายสุรสรณ์          เข่งสมุทร                             กรรมการ

6.เด็กชายวิรุต              จู๋แหลมฟ้า                            กรรมการ

7.เด็กชายทิวากร          ชูอำไพ                                กรรมการ

8.เด็กชายอัครชัย          จันทร์รอด                             กรรมการ

9.เด็กหญิงธนารีย์          กมลฉ่ำ                               กรรมการ

10.เด็กหญิงชุลีพร         ช่างทอง                              กรรมการ

11.เด็กหญิงกรรณิการ์     จาบถนอม                           กรรมการ

12.เด็กชายอนพัทธ์        เกตุสกุล                              กรรมการ

13.เด็กหญิงสุดารัตน์                                               กรรมการ

14.เด็กหญิงเจนจิรา       ใยอุบล                               กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่  ดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย            

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-07 09:14:46 น.

นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

นางสุวรรณี กลิ่นหอม
นายมนตรี พูลนาคสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,451
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธัมนูญ อุ่นศิริ โทรศัพท์: 0810053190 อีเมล์: aunsirinoon@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]