คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

 

นายกิตติพงษ์     ชิ้นประเสริฐ                                    ประธานนักเรียน

นายชนาธิป สารีบุตร                                                 รองประธานนักเรียน

นายณัฐวุฒิ   ศรีคชินทร์                                            รองประธานนักเรียน
 
นางสาวตรีพิสุทธิ์  เหลืองพุ่งพิพัฒน์                           รองประธานนักเรียน
 
นายศุภมน  เนียมจันทร์                                             รองประธานนักเรียน
 
นางสาวณัฐณิชา   ฉอ้อนศรี                                      เหรัญญิก
 
นางสาวมุทิตา   ชัยสำอาง                                       กรรมการ
 
นางสาวณัฐวดี  บุญนพพรกุล                                    กรรมการ
 
นางสาวปิ่นมนัส  กองจวง                                        กรรมการ
 
นายณัฐวุฒิ   แก้วยวน                                             กรรมการ
 
นายสุทธิพงษ์  คำใส                                               กรรมการ
 
นางสาวปิยากร  ธงหาร                                           กรรมการ
 
นางสาวสุชาดา  คำมา                                            กรรมการ
 
นางสาวสุพัตรา  สิทธิวงศ์                                        เลขานุการ
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-04 14:49:33 น.

ไม่พบข้อมูล
ว่าที่ ร.อ. ณัฐธนพงษ์ ทองพลับ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม
นางจิราภา เพียรเจริญ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นนทบุรีพิทยาคม

นางสาวอัจฉรา ปรีชาธีรศาสตร์
นายวิฑูรย์ บุญมาสถิติการเข้าเยี่ยมชม

18,629
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โทรศัพท์: 588-2826-7 อีเมล์: np@npschool.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: อาริยา ตั๋วโรย โทรศัพท์: 0993673316 อีเมล์: arriyatuaroy@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]