• ทำเนียบบุคลากร
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต

 

           รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน

ประจำปีการศึกษา  2559

ที่

ชื่อ -นามสกุล

ตำแหน่ง

1

นางสาวสิรินธร           

เอียดซัง

ประธานสภานักเรียน

2

นางสาวชลลดา

พินิจ

รองประธานสภานักเรียน

3

นางสาวกัญญาลักษณ์    

นาคสุข

เลขานุการ

4

นางสาวสุธาสินี

นิกรพันธ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

5

นางสาวณัฐธิดา        

รัตนบวรสถิตย์

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6

นางสาวธนภร

บุญพิลาวรรณ

ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ

7

นายนาวิน                            

สุขภูมิรินทร์

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

8

นางสาวจีราพร                    

เกตุเจริญ

ผู้ช่วยฝ่ายปกครอง

9

นางสาวชุลีกร                     

ผาแสง

เหรัญญิก

10

นางสาวสุรางรัตน์

ภูสุวรรณ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

11

นายปวีณวัช

นวลสุวรรณ

หัวหน้าจราจร

12

นายวงศกร                           

ไทรแก้ว

ผู้ช่วยจราจร

13

นางสาวสุพัตรา                   

กำจัดภัย

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

14

นายอานนท์                         

จีบแก้ว

ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรม

15

นายยุทธิณัฐ                         

อรุณกรพสุรักษ์

หัวหน้าฝ่ายนันทนาการและกีฬา

16

นายมนัสชัย

โยธามาตย์

ผู้ช่วยฝ่ายนันทนาการและกีฬา

17

นางสาวศิรภัสสร

ดวงสุภา

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

18

นางสาวพัสนันท์                

ไหล่ประดิษฐวงศ์

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

19

นางสาวรินลดา                   

อินทยศ

ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

20

นางสาวโชติกา                   

สงวน

หัวหน้าฝ่ายอนามัย

21

นางสาวฐิติมา

ทองไชย

ผู้ช่วยฝ่ายอนามัย

22

นางสาวศศิธร

จิ๋วน้อย

หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

23

นางสาวทิพย์นที

พรหมทัต

ผู้ช่วยฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

24

นางสาวเสาวลักษณ์           

หวานจินดา

หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

25

นางสาวนภัสสร                 

รุ่งอินทร์

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม

26

นายกฤษฎา                          

สิริแสงจันทร์

หัวหน้าฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

27

นางสาวชลลดา

เกตุสิทธิ์

ผู้ช่วยฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

28

นางสาวขนิษฐา                  

จิตติปกรณ์รักษ์

หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม

29

นางสาวบุญสุดา  

จำเนียรหล้า

ผู้ช่วยฝ่ายวัฒนธรรม

30

นายมงคล

ปัญจวิทยาคม

หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

31

นายกิตติศักดิ์

ชื่นจิตต์

ผู้ช่วยฝ่ายอาคารสถานที่

b   

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 20:34:46 น.

ไม่พบข้อมูล
ว่าที่ร้อยตรีอรรถสิทธิ์ เนตรทิพวัลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดเขียนเขต

นางวรรณภา เที่ยงแท้
นางสาวอัมรินทร์ กว้างปาละ

 • ดาวน์โหลดเอกสารวิชาการ
  • แบบวัดผล 1-16
  • แบบประเมินการนิเทศการสอน
  • แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  • หลักสูตรสถานศึกษา
 • ดาวน์โหลดเอกสารบริหารทั่วไป
  • เอกสารสารการเยี่ยมบ้่านนักเรียน
  • คู่มือการเยี่ยมบ้านนักเรียน
  • แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน
  • แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
  • คู่มือระเบียบข้อบังคับโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • แผนผังอาคารเรียนโรงเรียนวัดเขียนเขต
  • ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขียนเขต
 • ดาวน์โหลดเอกสารงานบุคลากร
  • เอกสารการลา
  • เอกสารรายงานการเข้ารับการอบรม
  • แบบฟอร์มบันทึกคุณงามความดีของข้าราชการครู
 • ดาวน์โหลดเอกสารการเงินงบประมาณ
  • เอกสารการขอยืมเงินทดรองจ่ายสถิติการเข้าเยี่ยมชม

10,585
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดเขียนเขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 โทรศัพท์: 02-533-1119 อีเมล์: watkhienkhate@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิรดา บุญเรือง โทรศัพท์: 0989959099 อีเมล์:
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]