โรงเรียนบัวแก้วเกษร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบัวแก้วเกษร

 

รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556

1.นายราเมศร์          คุ้มทรัพย์

ประธานสภานักเรียน

2.นางสาวปนิตา      ปันหาญ

รองประธานประธานสภานักเรียน

3.นางสาวประภัสสร    พายเพชร

เหรัญญิก

4.นางสาวกัญญารัตน์    ยินดี

สารณียกร

5. นางสาวกาญจนา        มาเสมอ ผู้ช่วยสารณียกร

6. นางสาวลลิตา        อาดำ

ผู้ช่วยสารณียกร

7. นางสาวสิริรัตน์     ทะนานคำ ผู้ช่วยสารณียกร
8. นางสาวรัตนาวดี     สุวรรณศรี ผู้ช่วยสารณียกร

9. นายปิยะทัศน์       ภูผา

สถานที่/สวัสดิการ

10. นายพงษ์สิทธิ์      พงเถื่อน

สถานที่/สวัสดิการ
11. นายสพลดนัย       สายรัตน์ สถานที่/สวัสดิการ
12. นางสาวกัญญารัตน์   นามคง สถานที่/สวัสดิการ

13. นางสาวทัศนีย์     ทาเคน

สถานที่/สวัสดิการ

14. นางสาวปนัดดา    โกษาแสง สถานที่/สวัสดิการ

15. นางสาวศรีสุดา   นาคเจริญ

ประชาสัมพันธ์

16. นางสาวทัศนีย์    ทาเคน

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

17. นางสาวปนัดดา   โกสาแสง

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

18. เด็กหญิงดวงกมล   เขียวแก่

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

19. เด็กหญิงธวัลรัตน์  รัตนมงคล

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

20.เด็กหญิงสิริมา   เทียนอุดม

ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

21. นางสาวชุติมา  ภาระบัตร หัวหน้ากรรมการระดับห้อง

22.เด็กหญิงบุณยาพร   ยิ้มสิริวิบูลย์

 กรรมการ ระดับม.1

23.เด็กหญิงกานดารัตน์  บุญสอาด

กรรมการ ระดับม.1

24.เด็กหญิงชนาภา  แย้มศิริ

กรรมการ ระดับม.1

25.เด็กชายอัยยะ   สิทธิตำ

กรรมการ ระดับม.1

26. เด็กหญิงไอลดา    ถิ่นพายับ

กรรมการ ระดับม.2
27. เด็กหญิงอรุณี     สังฆ์ทอง กรรมการ ระดับม.2
28. เด็กหญิงอรปรีญา   เพชรน่วม กรรมการ ระดับม.2
29. เด็กหญิงสิริมา  เทีนยอุดม กรรมการ ระดับม.2
30. เด็กหญิงจันทรรัตน์   ติดชัยภูมิ กรรมการ ระดับม.3
31. เด็กหญิงกษมวรรณ  วงษ์พันธ์ กรรมการ ระดับม.3
32. เด็กชายวรวิทย์   คำมี กรรมการ ระดับม.3
33. เด็กหญิงวินิชดากร    ชาญชัย กรรมการ ระดับม.3
34. นางสาววิชุลลดา  พึ่งจิตตน กรรมการ ระดับม.4
35. นางสาวพัชรามญชุ์  อินทร์นุ่มพันธ์ กรรมการ ระดับม.3
36. นางสาววิภาภรณ์   ร้อยผึ้ง กรรมการ ระดับม.5
37. นางสาวมนธิยา   ศรีสุขแก้ว กรรมการ ระดับม.5
38. นายศุภฤกษ์   มงคลแก้วพรหม กรรมการ ระดับม.5
39. นางสางณัฐมล   เชื้อดี กรรมการ ระดับม.6
40. นางสาวรัตนาวดี   สุวรรณศรี กรรมการ ระดับม.6
41. นางสาวกนกวรรณ   พลเยี่ยม  กรรมการ ระดับม.6

42.นายสินธร        ครีหะวงษ์

หัวหน้าสารวัตรนักเรียน

43.นายวิศวชิต   กิจกำจรวรนิตย์

ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน

44. นายบุริศร์    ผ่องผุด

ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน

45. นายศุภฤกษ์    มงคลแก้วพรมหม

ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน

46.  นายภูวดล    มณีกุล

ผู้ช่วยสารวัตรนักเรียน

47. นางสาวบงกช   โกมลสิงฆ์

เลขานุการ

48.   นางสาวดารณี   รกรากทอง

ผู้ช่วยเลขานุการ

49. นางสาวปิยทิพย์    พันธ์โยศรี

ผู้ช่วยเลขานุการ

50. เด็กหญิงชนาภา   แย้มศิริ

ผู้ช่วยเลขานุการ

51. เด็กหญิงสุวีรยา    ดวงสว่าง ผู้ช่วยเลขานุการ
52. เด็กหญิงธิดารัตน์    ปรีชานุกูล ผู้ช่วยเลขานุการ
53. นายหิรัญ         เกิดกลิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ
 

 

 

กรรมการ ระดับม.2

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 14:49:33 น.

นางจรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวแก้วเกษร

นายธนากร ขจรฟุ้ง
นางสาวรังสินี เบ้าวันดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,778
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวแก้วเกษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2599-1546 อีเมล์: buakaew@bk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางจรุญ จารุสาร โทรศัพท์: 0896842740 อีเมล์: Charoon_ja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]