ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

การประชุมข้าราชการครูของเดือน

วาระการประชุมข้าราชการครู  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

คำสั่งโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี  ที่ ๑๔๑ / ๒๕๖๐

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสภานักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐

 

สั่ง ณ วันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

โดย  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี

: นางพิมพ์ฉวี    จิตรบรรพต

****************

 

 

ประธานสภานักเรียน

เด็กหญิงสุประวีณ์     ผิตพงศ์

 

รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๑

เด็กญิงรวีวรรณ   อุ่นประเสริฐ 

รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๒

 เด็กหญิงธัญชนิต        สังข์ทอง 

             รองประธานสภานักเรียนคนที่ ๓          

     เด็กหญิงมนพิชา        คุณวุฒิฤทธิรณ 

 

เลขานุการสภานักเรียนคนที่ ๑

เด็กหญิงธัญชนก  คมน์เรืองเวช

       เลขานุการสภานักเรียนคนที่ ๒     

เด็กชายนิติภูมิ   ชอบประดิษฐ์

 

คณะกรรมการสภานักเรียน       ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ

๑. เด็กหญิงสิริยากร   แสงแก้ว     ๒.  เด็กหญิงธัชพรรณ   ฉาบแก้ว 

๓. เด็กหญิงณิชากร   แก้วทอง        ๔. เด็กหญิงชวณัฐ   เชี่ยวชาญ

๕. เด็กชายภูมิพัฒน์   เสียงแจ่ม  

 

คณะกรรมการสภานักเรียน         ฝ่ายปกครอง

๑. เด็กชายธนากร   เจริญจั่น        . เด็กหญิงนุสรา   ท้วมพัด

๓. เด็กชายรวินทร์   เนียมโสต       ๔.. เด็กหญิงบัณฑิตา   ยอดย้อย

๕.  เด็กหญิงวาศิลา   สีตะระโส    ๖.  ด็กชายโภคิน   ผงด้วง

 

คณะกรรมการสภานักเรียน     ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ

1. เด็กหญิงธนัชชา      น่วมนิ่ม     2. เด็กหญิงพิชญธิดา   วราโภ

3. เด็กชายศุภากร   พวงทอง       4. เด็กชายวรมน   ตุ้มทอง

5. เด็กชายชินกฤษ   โตอ่อน

 

คณะกรรมการสภานักเรียน      ฝ่ายปฏิคม

1. เด็กหญิงพิชญ์สินี   เอียงทอง          ๒. เด็กหญิงสุพิชญา   พูลผล

๓. เด็กชายภัทรชัย   ชูจิตร       ๔. เด็กหญิงญาณิศา   คงคามี

๕. เด็กหญิงแพรวา   อ่อนศาสตร์

                                                                     

คณะกรรมการสภานักเรียน      ฝ่ายประชาสัมพันธ์

1. เด็กหญิงพรรณิภา   ไพรสันต์          ๒. เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน   ผุดผ่อง

๓. เด็กหญิงภัทรพร   ชำนาญ          ๔. เด็กชายปิติภัทร   ศิริภาพ

๕. เด็กหญิงธัญชนิต   วิริยะ     ๖. เด็กหญิงธีรดา   นาคสัมพันธ์

 

 

คณะกรรมการสภานักเรียน       ฝ่ายสุขภาพอนามัย

๑. เด็กหญิงชินศิริ   เต่งภาวดี    ๒. เด็กหญิงปพิชญา  จำนงวัย

๓. เด็กชายจักรรินทร์   กลิ่นศรีสุข     ๔. เด็กหญิงศุภธิดา   บัวผัน

๕. เด็กหญิงกุลนัส   ชะนะการี

 

คณะกรรมการสภานักเรียน     ฝ่ายศานาและวัฒนธรรม

๑. เด็กชายณฏกร   หมอโอสถ        ๒. เด็กหญิงธัญสิริ   ปลายยอด

๓. เด็กหญิงอมรปรียา   สีโห้   ๔. เด็กชายพงษ์เพชร   ทองศรีนาค

๕. เด็กหญิงปีย์รดา   คุ้มเขตร์      ๖. เด็กชายสุวิจักขณ์   นิ่มนวลสกุล 

 

คณะกรรมการสภานักเรียน     ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

๑. เด็กหญิงกฤษณ์   อะฏะวินทร์        ๒. เด็กหญิงพิยดา   จันทรศร

๓. เด็กชายภูดิศ   ชลกุลจนา  ๔. เด็กชายพัสกร   สอนเสนาะ

๕. เด็กหญิงสุชาวดี   ทวีโคตร      ๖. เด็กชายธนกร   อินทรศักดิ์ 

 

หัวหน้าห้องเรียนชั้น ป. ๑ ถึงชั้น ป. ๖  จำนวน     ๔๕   คน

มีหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรมตามข้อกำหนดการดำเนินงานสภานักเรียน

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี   ปีการศึกษา ๒๕๖๐

คณะครูที่ปรึกษาคณะกรรมการสภานักเรียนฝ่ายต่าง ๆ  ประกอบด้วย

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม         ครูธนเดช   นุชเอี่ยม  

และคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรมทุกท่าน

 

ฝ่ายปกครอง           ครูยงยุทธ  สุทธิสวัสดิ์

ฝ่ายสุขภาพอนามัย         ครูวรรณี   แจ่มศิริพงษ์

ฝ่ายปกครอง           ครูกอบกุล   ลังกาพินธุ์

ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม          ครูมาลิน   จำสนอง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๑           ครูอุษณีย์   จันทรวิลักษณ์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๒          ครูอรพิณ   จ่าหมื่นไวย์
 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ๓          ครูธนาพล    กุลกุศล
 
ฝ่ายวิชาการ           ครูสุธีรา    ฉายชูวงษ์
 
ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ ๑           ครูมิตชัย   ใจชอบ
 
ฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการ  ๒          ครูไพฑูรย์   อ่อนนิ่ม

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-08-16 15:22:58 น.

นางพิมพ์ฉวี จิตรบรรพต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นางนิตยา ฮวบหิน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี
นายอนุพงษ์ ทิพโรจน์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลสิงห์บุรี

นายสมปรารถ เพ็งกลาง
นางนันทกานต์ จันทร์หอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,502
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: 036511040,036521507 อีเมล์: anubansing@yahoo.com
เว็บมาสเตอร์:: อุษณีย์ จันทรวิลักษณ์ โทรศัพท์: 036511762 อีเมล์: khengu@yahoo.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]