คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียน 

1.       นายชวกร  จันไตร                                        ประธานกรรมการ

2.       นายพงศกร  สิรยาคม                                   รองประธานกรรมการ

3.       นางสาวดวงใจ  มุกดาสนิท                           รองประธานกรรมการ

4.       นายนรุตม์  ตันเฮง                                         หัวหน้า

5.       นางสาวศิริลักษณ์  เค้นา                                กรรมการ

6.       นายธนนัญ  โกมารภัจกุล                                กรรมการ

7.       นางสาวณัชชา  มะลิวัลย์                                กรรมการ

8.       นายปิยะวัฒน์  อาทรกิจวัฒน์                           กรรมการ

9.       นายอนุภัทร  ขวัญยืน                                     กรรมการ

10.   นางสาวกชกร  แทนทด                                  กรรมการ

11.    นางสาวพรพรรณ  อุดมจิตติรัตน์                       กรรมการ

12.    นางสาวกัญญารัตน์  อุตคำ                              กรรมการ

13.    นางสาวพิมพ์ชนก  วงษ์ไทยผดุง                        กรรมการ

14.   นางสาวชัชญา  นามโคตร                               กรรมการ

15.   นายนวพล  รุจิวงศ์                                       กรรมการ

16.    นายกฤตเมษ  บรรเจิดเลิศ                              กรรมการ

17.    นางสาวฉัตรดาว  สวนเข็ม                              กรรมการ

18.    นายไพรพฤกษ์  รัตนวิจิตร                              กรรมการ

19.    นายกฤติน  มณเฑียรเงิน                                กรรมการ

20.   นายนิรัศนิศัย  ชาญด้วยกิจ                             กรรมการ

21.    นางสาวกนกนพิมาน  ปานกลาง                        กรรมการ

22.    นางสาวกวินธิดา  เติมฤทธิกุล                          กรรมการ

23.    นายนนทนันท์  คุ้มแก้ว                                   กรรมการ

24.   นายอติวิชญ์  สายันต์                                    กรรมการ

25.   นางสาวเยาวนา  วงษ์ไทยเจริญ                        กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-19 13:13:37 น.

นายพิภพ นามสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นางมณีรัตน์ สุพร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย
นายสถิตย์ เบญจมาศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
มกุฎเมืองราชวิทยาลัย

นางสาวสุนิศา อวยพร
นางสาวกาญจนา สมคิด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,842
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 โทรศัพท์: 038-671112 อีเมล์: mmv.rayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รุจิรา ประพันธมิตร โทรศัพท์: 0879554705 อีเมล์: nacky_001@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]