โรงเรียนกบินทร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกบินทร์วิทยา

 

๑. นายอดิเรก   นวนไธสงค์      ประธานนักเรียน

๒. นายเดชาธร   จันทสิทธิ์       รองประธาน

๓. นางสาวจีรารัตน์   จอมสุรินทร์   รองประธาน

๔. นางสาวศสิธร   อินทรเปือย     เหรัญญิก

๕. นางสาวสมหฤทัย   ดีใจ      ประชาสัมพันธ์

๖. นายเกรียงไกร   บุตรตา     กรรมการ

๗. นายภรต    บุญพรหมอ่อน   กรรมการ

๘. นายกิตติศักดิ์   ทองอยู่      กรรมการ

๙. นายสุริยา   ยะถาคาร     กรรมการ

๑๐. นายชัชวุฒิ   จอกนอก   กรรมการ

๑๑. นายสมสกุล   จันทะอุทัย   กรรมการ

๑๒. นายวรเมธ   กุลธวัฒนะ     กรรมการ

๑๓. นายชาญานนท์   ยางโสม   กรรมการ

๑๔. นายวรายุทธ   ถิ่นมงคล     กรรมการ

๑๕. นายสมยศ   พิมพ์วงษ์      กรรมการ

๑๖. นายพัทธนันท์   รอดทอง   กรรมการ

๑๗. นางสาวปวีณา   ร่าเริง      กรรมการ

๑๘. นางสาวศุลีพร   พรมศรี   กรรมการ

๑๙. นางสาวจิราวรรณ   แจ้งกระจ่าง   กรรมการ

๒๐. นางสาวพัชรี   อุกำแพง    กรรมการ

๒๑. นางสาวสุทธิดา   แสนสุขทวี   กรรมการ

๒๒. นางสาวเบญจพร   กองสี     กรรมการ

๒๓. นางสาวยลดา   อนุเคราะห์   กรรมการ

๒๔. นางสาวรุ่งจันทร์เพ็ญ   เกตุวัฒนา    กรรมการ

๒๕. นางสาวสุดารัตน์   กองแก้ว    กรรมการ

๒๖. นางสาวอังศุมาลิน   เหทพรหม  กรรมการ

๒๗. นางสาวณัฐณิต   สอนสี      กรรมการ

๒๘. นางสาวรจนา   นิสัยตรง    กรรมการ

๒๙. นางสาวกัลยาณี   ศรีตระเวน   กรรมการ

๓๐. นางสาวณัฐวดี   บุญราศี   กรรมการ

๓๑. นางสาวทิพย์วิทล   ทองนันทไชย  กรรมการ

๓๒. นางสาวนิตยา   ราชวงษ์   กรรมการ

๓๓. นางสาวนิตยาพร   พันชำนาญ    กรรมการ

๓๔. นางสาวปวันรัตน์   ประเสริฐหิน   กรรมการ

๓๕. นางสาวทณฑิรา   ทัศน์ศรี     กรรมการ

๓๖. นางสาววราภรณ์   เพื่อพัฒนพงค์   กรรมการ

๓๗. นางสาววัลภา    เสมาล้อม    กรรมการ

๓๘. นางสาวศิริลักษณ์   เนื้อนวล   กรรมการ

๓๙. นางสาวอารียา   โนนเภา   กรรมการ

๔๐. นางสาวศิริลักษณ์   เนื้อนวล   กรรมการ

๔๑. นางสาวฉัตรพร   ต้นอาจ   กรรมการ

๔๒. นางสาวบุตรศรินทร์    แสวงชัย   กรรมการ

๔๓. นางสาวสุชัญญา   ทะบูรกรณ์    กรรมการ

๔๔. นางสาวสุดารัตน์    แสงอ่อนจันทร์   กรรมการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นางสาวพรพิมล แม้นญาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา

นางสาวจิราพร กำลังดี
นางกัลยา เชี่ยวพานิช

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,772
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกบินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037480727 อีเมล์: kabinwittaya2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรา น้อมชอบ โทรศัพท์: 0895504544 อีเมล์: nitachitra@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]