โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

 

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหัน(วุุฒิวิทยาคาร)  ปีการศึกษา 2561

ประธานสภานักเรียน                                      เด็กหญิงปุญญพัฒน์  สินสมบูรณ์

รองประธานสภานักเรียน                                 เด็กชายพชรพงค์  รั้งจันทึก

                                                               

1.กรรมการงานกิจการนักเรียน                  

                                 เด็กหญิงพัชรา  จงจันทึก

                                 เด็กชายณภัทร  ประดับการ

                                 เด็กชายขวัญชัย  มิ่งจันทึก

                                 เด็กชายธีรภัทร   ใหญ่จันทึก

2.กรรมการงานสารวัตรนักเรียน

                                  เด็กชายปุรินทร์  จันทะโสม

                                  เด็กชายภาคภูมิ  สัตเขต

                                   เด็กชายพินิตนันท์  เรืองจันทึก

                                  เด็กชายพงศ์สวัสดิ์  เจ๊กจันทึก

                                  เด็กชายรัชพล  ห่วยไธสงค์

3.กรรมการงานปฏิคม

                                 เด็กหญิงนิสามณี  กล่อมจันทึก

                                เด็กหญิงวิลาสินี  เนื่องกระโทก

 4.  กรรมการงานเหรัญญิก

                                เด็กหญิงวัลธิดา  สุนทร

                                เด็กหญิงรุ่งรัตน์  ปุ๊กจันทึก

5.  กรรมการประจำชั้น

                               เด็กชายสิทธิพล  สายขุนทด

                               เด็กหญิงนัชชา  ชาติจันทึก

                               เด็กหญิงนริศรา  พูลสุข

                               เด็กหญิงฟ้าใหม่  ไชยเชษฐา

                               เด็กหญิงนภาพร  จงจันทึก

เลขานุการ

                            เด็กหญิงรัชณี   สะเดา

 

                          

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-14 11:58:09 น.

นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

นางลมุล ฮอสูงเนิน
นางสุปราณี แช่มครบุรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,853
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-987000 อีเมล์: banhunschool@hotmail.com/school135
เว็บมาสเตอร์:: ลมุล ฮอสูงเนิน โทรศัพท์: 0817900070 อีเมล์: lamulhos@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]