โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

 

คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์

1.   เด็กชายเจษฎา   สุรถาวร                          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                 ประธานนักเรียน

2.  เด็กหญิงอรยา    จันทร์สีดา                        นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองประธานนักเรียน

3.  เด็กชายธานินทร์   ปินตา                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองประธานนักเรียน

4.  เด็กชายปัญญา   รากแก้ว                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองประธานนักเรียน  

5.  เด็กหญิงกุลรัตน์   สุขสมบูรณ์                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองประทานนักเรียน

6.  เด็กหญิงนวลี   เทนสิทธิ์                              นักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที 3                เลขานุการ 

7.  เด็กหญิงอรยา   จันทร์สีดา                          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                เหรัญญิก

8.  เด็กหญิงฐาณิสา   โยนก                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 3                เหรัญญิก

9.  เด็กชายวัชพล   สนโศก                              นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1               หัวหน้าห้อง ป.1

10.  เด็กหญิงปรียากร   ธนะมูล                         นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1              รองหัวหน้าห้อง ป.1

11.  เด็กชายกรวิชญ์   เวียงสิมา                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               หัวหน้าห้อง ป.2

12.เด็กหญิงทอขวัญ    แพงเจริญ                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2               รองหัวหน้าห้อง ป.2

13.เด็กหญิงทิพย์สุดา   เบ็ญจปัก                      นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               หัวหน้าห้อง ป.3

14.เด็กชายจักรกฤษณ์   อ่อนพา                     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3                รองหัวหน้าห้อง ป.3

15.เด็กหญิงกัญจนพร   พวงศร                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4               หัวหน้าห้อง ป.4

16.เด็กชายพีรพัฒน   จินดาศรี                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                รองหัวหน้าห้อง ป.4

17.เด็กชายณัฐพล   พรอภัย                            นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               หัวหน้าห้อง ป.5

18.เด็กหญิงประภัสสร   บวรรัมย์                       นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5               รองหัวหน้าห้อง ป.5

19.เด็กชายธนาวุธ   จันทร์สีดา                        นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               หัวหน้าห้อง ป.6

20.เด็กหญิงเกษราภรณ์    ลักขษร                    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6               รองหัวหน้าห้อง ป.6

21.เด็กชายถิรวัฒน์   แก้วหอม                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                หัวหน้าห้อง ม.1

22.เด็กหญิงสุพรรษา    จงใจาม                         นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                รองหัวหน้าห้อง ม.1

23.เด็กหญิงกฤติยา    จิตคง                              นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                หัวหน้าห้อง ม.2

24.เด็กชายณัฐนันท์   ลามณี                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                 รองหัวหน้าห้อง ม.2

25.เด็กชายเจษฎา   สุรถาวร                             นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                หัวหน้าห้อง ม.3

26.เด็กหญิงอรยา   จันทร์สีดา                           นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                รองหัวหน้าห้อง ม.3

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 06:39:03 น.

ไม่พบข้อมูล
นายสุทธินันท์ นาคแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านยางบ่อภิรมย์

นางวิมลรัตน์ บุญตา
นายเรืองเดช พิเลิศสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,435
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 โทรศัพท์: 044-590040 อีเมล์: ybp_school@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวนิรา บุญครอง โทรศัพท์: 0922512713 อีเมล์: nira.bk2558@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]