โรงเรียนบ้านผักหย่า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านผักหย่า

 

โรงเรียนบ้านผักหย่า  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต ๓    

ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๙  มีนาคม ๒๕๕๙

ซึ่งมีคณะกรรมการดังนี้

๑. เด็กหญิงจิตรพร  หอมทรัพย์                     ประธาน

๒. เด็กชายสุวัชชัย  ผลสอน                         รองประธาน

๓. เด็กหญิงสาวิตรี  เกษาราษฎร์                  เหรัญญิก

๔. เด็กหญิงสุภาวดี  สมานพันธ์                    ประชาสัมพันธ์

๕. เเด็กหญิงอุทัยวรรณ  สีสัน                      หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

๖. เด็กหญิงธีริศรา  สาธุจรัญ                        หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

๗.เด็กชายธีรภัทร  แท่นทอง                       หัวหน้าฝ่ายปกครอง

๘. เด็กชายเอกชัย  คำนน                             หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

๙. เด็กหญิงมินตรา  ทองพิมพ์                       หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย

๑๐.  กรรมการฝ่ายต่างๆ  ประกอบด้วย

     ๑๐.๑  เด็กชายดนัย  เคียงวงศ์

     ๑๐.๒  สุทธิภัทร  ทองพิมพ์

     ๑๐.๓  เด็กชายกิตติพงษ์  ใหญ่ผา

     ๑๐.๔  เด็กชายภัทรพล  ศรีทอง

     ๑๐.๕  เด็กชายเสฏฐวุฒิ  คูณแก้ว

     ๑๐.๖  เด็กชายจิตรเดช  ตามบุญ

     ๑๐.๗  เด็กชายศราวุธ  เทียนแก้ว

     ๑๐.๘  เด็กหญิงปิ่นเพชร  บุญศรี

     ๑๐.๙  เด็กชายธนวรรษ์  จันใหญ๋

     ๑๐.๑๐  เด็กชายณัฐวุฒิ  ตู้ทอง

     ๑๐.๑๑  เด็กหญิงอัญญาณี  พรมเพ็ชร

๑๑.  เด็กหญิงปิยธิดา  เมยานนท์                                   เลขานุการ

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-26 15:56:24 น.

นางรัศมี สีหะนันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านผักหย่า

นางปารียา ทวีศักดิ์
นางนิภาพร ทัดเทียม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,953
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านผักหย่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045959338 อีเมล์: kiranarosjun2@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทินกรณ์ สีแสด โทรศัพท์: 0896269028 อีเมล์: candyda_love@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]