โรงเรียนบ้านปากบุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

 

 

 

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

ที่ ๑๙/๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนและครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

 

          ด้วยโรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง (ประธานสภานักเรียน) หรือคณะกรรมการสภานักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สภานักเรียนได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนตามโครงสร้าง ดังต่อไปนี้

                   ๑.  คณะกรรมการสภานักเรียน ประกอบด้วย

                             ๑.๑  เด็กหญิงชนาพร   ธงชัย                 ประธานสภานักเรียน

                             ๑.๒  เด็กชายวรากร  พินาสุ                รองประธานสภานักเรียน

                             ๑.๓  เด็กหญิงอรุณรัตน์   คำล้าน                 เหรัญญิก

                             ๑.๔  เด็กหญิงพัชรี  วงษ์สุนา              ประชาสัมพันธ์

                             ๑.๕  เด็กชายสุรวัฒน์  จำปาศิริ             กรรมการ

                             ๑.๖  เด็กชายธนโชติ    หลานวงศ์            กรรมการ

                             ๑.๗  เด็กชายธาดาพัทธ     ทรัพย์ศิริ                กรรมการ

                             ๑.๘  เด็กชายนิกร   ประดา              กรรมการ

                             ๑.๙  ตัวแทนนักเรียนชั้น ป.1- ป.6        ชั้นเรียนละ ๒ คน(กรรมการโดยตำแหน่ง)

                   ๒.  ครูที่ปรึกษาสภานักเรียน

                             ๒.๑  นางสาวนุชจรินทร์   บุญวงศ์

                             ๒.๒  นางสาวราตรี  หาญชนะ

                    ให้คณะกรรมการสภานักเรียนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบสภานักเรียนโรงเรียน บ้านปากบุ่ง ที่ ๑๒/๒๕๕๙ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป

                             ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                      สั่ง ณ วันที่   ๑๖   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๐

 

                                                                      

                                                              (นายพิสรรค์  ธงชัย)

                                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากบุ่ง

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:47:59 น.

ไม่พบข้อมูล
นายพิสรรค์ ธงชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านปากบุ่ง

นางวิจิตราพร คำสิงห์
นางเสาวลักษณ์ สุวะไกรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,674
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปากบุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 โทรศัพท์: 045-370591 อีเมล์: pisan_2516@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางเสาวลักษณ์ สุวะไกร โทรศัพท์: 0854149059 อีเมล์: littlemokeapple@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]