คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม

 

        1. นายณัทฐากร   ขลุ่ยกระโทก                          ประธาน
        2. นายอิสระพงษ์  อุทุม                                     รองประธาน
        3. นายวิยาทิตย์  แฝพิมาย                                 รองประธาน
        4. นางสาวจิราพร   ภาวิเศษ                               เลขานุการ
        5. นายเมธาวิน   สำอาง                                     เหรัญญิก
        6. นางสาวธนิดา  สุภาชาติ                                 เหรัญญิก
        7. นางสาวสุนันทิพย์  สีดาแก้ว                           ฝ่ายพิธีการ
        8. นายภูมิรพี   สุระมุล                                       ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และเทคโนโลยี
        9. นายณัฏฐากร  ขลุ่ยกระโทก                           ฝ่ายสถานที่
       10.นางสาวเจนจิรา  ศรีษา                                  ฝ่ายประเมินผล
       11.นางสาวสุชานาถ  พันธ์จันทร์                          ฝ่ายเอกสาร
       12.นางสาวศิวนันท์   ลาดสมดี                            ฝ่ายสวัสดิการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-01-25 12:47:28 น.

นายวีระศักดิ์ เอกศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสฤษดิ์ ศรีระดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายสุรสิทธิ์ มณีสาย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นางสาวสุทัศนีย์ ชิณโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม
นายชฎิล ชูฉัฏฐะ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
เขมราฐพิทยาคม

นางสิทธิยา มณีสาย
นางช่อผกา เหล็กกล้า

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,298
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045491244, 045491783 อีเมล์: kmp@kmp.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: สุรสิทธิ์ มณีสาย โทรศัพท์: 045491783 อีเมล์: khemaratpittayakom@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]