SMSS
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนนาส่วงวิทยา

 

คณะกรรมการนักเรียน    ประกอบด้วย

                   ๒.๑  นางสาววิไลภรณ์  มะโนศรี   นักเรียนชั้น ม.6/2                  ประธานกรรมการ

                   ๒.๒  นายไตรรัตน์  ศรีบุญมา       นักเรียนชั้น ม.6/๑                  รองประธานกรรมการ

                   ๒.๓  นางสาวนภัสสรณ์  ภูรักษา   นักเรียนชั้น ม.6/3                  รองประธานกรรมการ

                   ๒.๔  นางสาวอรอุมา  พัลลีคำ      นักเรียนชั้น ม.5/1                  กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ

                   ๒.๕  นางสาวนิภาพร  คณาพัฒน์  นักเรียนชั้น ม.5/2                  กรรมการฝ่ายการเงิน-พัสดุ

                   ๒.๖  นางสาวอมรฤดี  พลพวก     นักเรียนชั้น ม.6/1                   กรรมการฝ่ายปฏิคม

                   ๒.๗  นางสาวปนัดดา  อุ้ยเพชร      นักเรียนชั้น ม.6/2                กรรมการฝ่ายปฏิคม

                   2.8  นางสาวนิตยา  เมี่ยงแก       นักเรียนชั้น ม.6/2                  กรรมการฝ่ายปฏิคม

                   2.9  นายธีรยุทธ  แสงกล้า         นักเรียนชั้น ม.6/3                   กรรมการฝ่ายปฏิคม

                   2.10  นางสาวสุธิตา  มาลา        นักเรียนชั้น ม.6/2                   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                   2.11  นางสาวจีราภรณ์  เงินมาก นักเรียนชั้น ม.6/2                  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                   2.12 นางสาวกัญญารัตน์  แสงสาย นักเรียนชั้น ม.6/3              กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                   2.13 นายณรงค์ศักดิ์  ปาทาคำ    นักเรียนชั้น ม.6/3                 กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                   2.14 นางสาวณัฐพร  กรทรัพย์    นักเรียนชั้น ม.5/1                  กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

                   2.15 นายสิทธิชัย  พรมเหลา      นักเรียนชั้น ม.5/2                  กรรมการฝ่ายระเบียบวินัย

                   2.16 นางสาววราภรณ์  แสงทวีสุขนักเรียนชั้น ม.4/1                กรรมการสวัสดิภาพนักเรียน

                   2.17 นายเมธี  คำมั่น               นักเรียนชั้น ม.4/2                      กรรมการสวัสดิภาพนักเรียน

                   2.18 นางสาวฐาปณี  สะมัด       นักเรียนชั้น ม.4/3                   กรรมการสวัสดิภาพนักเรียน

                    2.19 นายอนุชิต  เผ่าภูรี           นักเรียนชั้น ม.4/2                    กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                   2.20 นางสาวอรวรรณ  จันสาขะ  นักเรียนชั้น ม.4/2                 กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                   2.21 นายปริวัตร์  คำพันธ์         นักเรียนชั้น ม.4/3                     กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                    2.22 นายกิตตินันท์  วิวันทา       นักเรียนชั้น ม.3/1                 กรรมการฝ่ายโสตฯและเทคโนโลยี

                   2.23  นางสาวสุภาพร  ตระการไทย นักเรียนชั้น ม.6/2             กรรมการ

                   2.24 นางสาวชินวัฒน์  วรรณคำผุย นักเรียนชั้น ม.6/1              กรรมการ

                   2.25 นางสาวอักษร  วรรณประภา นักเรียนชั้น ม.6/3                กรรมการ

                   2.26 นางสาวอรวรรณ  แสงงาม   นักเรียนชั้น ม.6/2                 กรรมการและเลขานุการ

                   2.27 นางสาวสุวนันท์  อุททะวัน      นักเรียนชั้น ม.6/1             กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

                   2.28 นางสาวลักขณา  วงมาเกษ  นักเรียนชั้น ม.6/3                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-09-18 11:02:41 น.

นายทรงยุทธ ด้ามทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา
นายยรรยง สินธุ์งาม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นาส่วงวิทยา

นางพิสมัย ขันทำ
นายบรรยง พรมสีใหม่

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,822
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนนาส่วงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โทรศัพท์: 045251587 อีเมล์: nasuangwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ชยุต พรมวิชัย โทรศัพท์: 0810710955 อีเมล์: olecomsci@ns-wit.ac.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]