โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม

 

นายณัฐพล  เวฬุวลารักษ์                               ประธาน

นางสาววิชุดา  ตราชู                                    รองประธาน

นางสาวกาญจนวรรณ วรพิมรัตน์                   รองประธาน

นางสาวศุภนิดา ประการแก้ว                         เลขานุการ

นางสาวสิริกร  สมศรี                                      เหรัญญิก

นางสาวธิดารัตน์  คำแสน                              เหรัญญิก

นายกอบเกียรติ         แสงเดือน                    กรรมการ

นายชิษณุพงศ์         ชิงชัย                           กรรมการ

นายธีรพงศ์            วงค์คำจันทร์                   กรรมการ

นายอรรถกร          สุระภี                               กรรมการ

นายปัฐยาวุฒิ         หอมหวล                        กรรมการ

นางสาวกรรณิการ์       แก้วมณี                     กรรมการ

นางสาวณัฐกฤตา  วงค์คำจันทร์                  กรรมการ

นางสาวชนิดาภา   วงค์คำจันทร์                  กรรมการ

นางสาวธิดารัตน์    ชุปวา                            กรรมการ

นางสาวปุญญพัฒน์     ดียิ่ง                         กรรมการ

นางสาววิชุดา   ตราชู                                  กรรมการ

นางสาวสุดาวรรณ  พันธ์เลิศ                       กรรมการ

นางสาวอริยา  แก่นจำปา                           กรรมการ

นางสาวอัญนิสา  วงษ์สว่าง                        กรรมการ

นางสาวแก้วตา  อุ่นใจ                                กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์      เซ็งทรัพย์                  กรรมการ

นางสาวศิริญาภรณ์      สีใส                         กรรมการ

นางสาวศิรินทร   ทองใบ                            กรรมการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-12-14 11:57:36 น.

นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กำแมดขันติธรรมวิทยาคม

นายสุรินทร์ โพธิ์งาม
นางนุช กาลจักรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,884
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โทรศัพท์: 045738636 อีเมล์: kammaed2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สมัย ในจิตร โทรศัพท์: 0862470099 อีเมล์: smn140316@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]