โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก

อำเภอเมือง  จังหวัดอำนาจเจริญ

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

1. เด็กหญิงพรรณวษา           พนาลิกุล         ประธานนักเรียน

2. เด็กชายชัชวาล               สมสะอาด        รองประธานนักเรียน

3. เด็กหญิงเครือฟ้า              ดีอาสนา                   เลขานุการ

4. เด็กหญิงปริชญา              หมายสิน         หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

5. เด็กหญิงจุฬารัตน์             สารราษฎร์       รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6. เด็กชายอนุกูล                คุณพูล            หัวหน้าฝ่ายกีฬา

7. เด็กชายธีรภัทร               มิ่งขวัญ           รองหัวหน้าฝ่ายกีฬา

8. เด็กชายพิษณุ                 นามบุดดี         หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

9. เด็กชายสุนทรา               ใจหาญ           รองหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

10. เด็กหญิงปิยพร              ไชยวงศ์           หัวหน้าฝ่ายอนามัย

11. เด็กหญิงวิจิตรา              โพธารินทร์       รองหัวหน้าฝ่ายอนามัย

12. เด็กชายประสิทธิ์                     แก้วมงคล         หัวหน้าฝ่ายจราจร

13. เด็กชายวีระศักดิ์            ใจแน่น           รองหัวหน้าฝ่ายจราจร

14. เด็กชายพนมรุ้ง             มีมานะ           หัวหน้าฝ่ายติดตามนักเรียน

15. เด็กชายภูมินทร์             หมายสิน         รองหัวหน้าฝ่ายติดตามนักเรียน

16. เด็กหญิงรติรัตน์             กังวานพัฒน์      หัวหน้าฝ่ายสหกรณ์

17. เด็กหญิงธัญชนก            เบ้าทอง           รองหัวหน้าฝ่ายสหกรณ์

18. เด็กชายนครินทร์           ดำหนา           หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

19. เด็กชายภูวนาท             ฮองเรียน         รองหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายประนต ปัญญาสาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคำมะโค้งหนองแฝก

นางไพรศรี วันทาพงษ์
นางมญธิรา ทุมนัส

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก โทรศัพท์: 045-520001 อีเมล์: amnat0073@amnat-ed.go.th,ma798@obec.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางรุจีรัตน์ บุดดาวงศ์ โทรศัพท์: 0810684824 อีเมล์: ma798@obec.go.th
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ