โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์

 

คณะกรรมการสภานักเรียน  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์  ปีการศึกษา  2559

           เด็กหญิงกาญจนา  เสนานิคม            ประธานนักเรียน

           เด็กชายวุฒิกร  วอศิริ                       รองประธานนักเรียนคนที่ 1

            เด็กหญิงพรรณวษา พรมโสภา            รองประธานนักเรียนคนที่ 2

ฝ่ายวิชาการ

            เด็กหญิงสุดารัตน์  สาชิน                   เด็กหญิงอิศริยา เชิดไธสงค์

            เด็กชายนพรัตน์ หาสอดส่อง               เด็กหญิงจุฑารัตน์ แจ่มจำรัส

ฝ่ายปกครอง

            เด็กชายอธิคม พรมเหลา                  เด็กชายโกมินทร์วอศิริ                    

            เด็กชายนาวิน รัตนวรรณ                   เด็กชายวันชัย ชมพู                         

             เด็กชายภาราดร บุตดีมี 

ฝ่ายอาคารสถานที่

            เด็กชายภาคภูมิ  สุขนิตย์                  เด็กชายพุฒิพงษ์ บุญโคกสี 

            เด็กชายขถาปัต  ดาบบัง                   เด็กชายวิรัตน์ หงษ์อนนท์ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

            เด็กชายอนุศร ชัยเอิก                      เด็กหญิงสุจิตรา สิทธิโสภา 

            เด็กหญิงสิริมล  อาพัดนอก                เด็กหญิงมุขมณี เยาว์เต่า

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

            เด็กชายรัชพงษ์อินธิแสน                   เด็กชายทะนงศักดิ์ พรมจันทร์           

            เด็กชายธนพล ทัพรัตน์

ฝ่ายอนามัย

            เด็กหญิงกนกวรรณ  ชาคะนิเวช          เด็กหญิงนวพร ดอนชาม่วง

            เด็กชายพรวิชัย  อินทับทิม                เด็กหญิงสุดารัตน์ ศรีสาร 

ฝ่ายวัฒนธรรม

            เด็กหญิงอภิญญา วิลัยปาน                เด็กหญิงรัตนา พิลาชัย                    

            เด็กชายเค็น  เดอ  ซุทเทอร์               เด็กหญิงธิติพร ขัติสร

            เด็กชายวุฒิพงษ์ ดาน้ำคำ                  เด็กหญิงไปรยา  อรัญถิตย์                

ฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

            เด็กชายสรวิศ คนตรง                      เด็กชายพีระพัชร งามทรัพย์

           เด็กชายประทีป หีบแก้ว                  เด็กชายกฤษฎา วรชินา  

            เด็กชายธนพล แก่นมา                     เด็กหญิงเดือนเพ็ญ สุวรรณ์ทา 

ฝ่ายเหรัญญิก

            เด็กหญิงศศิวิมล เสี่ยงบุญ                 เด็กหญิงกัลยารัตน์ เกลี้ยงกรแก้ว         

            เด็กหญิงปิ่นตะวัน เดชปก                  เด็กหญิงเบญจมาศ บุญดา 

 

ฝ่ายปฏิคม

เด็กหญิงสุภาภรณ์  ศรีประเสริฐ          เด็กหญิงพรรณวษา เหล่ามี               

เด็กหญิงวรกมล อาพัดนอก                เด็กหญิงฐิติมา วงศ์สีคิ้ว  

เด็กหญิงวนิดา ก่องดวง                     เด็กหญิงบุปผา นามวงษ์                  

เด็กหญิงสุลิตา ป่ากว้าง                     เด็กหญิงนุชรี วงษ์แสนสุข 

                เด็กหญิงมนทิกานต์ ผูกพัน                                 

ฝ่ายเลขานุการ

                เด็กหญิงนภาวัลย์  ศรีเสน                 เด็กหญิงเอมวิกา ขอนนอก               

                เด็กหญิงชลธิชา หนูไธสงค์     

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-08-04 22:03:07 น.

นางสิริสมถวิล สิทธิสอน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโนนสวรรค์

นายทองคูณ บทมาตย์
นายสุดใจ ภูมิภักดิ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,137
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โทรศัพท์: 081-0542368 อีเมล์: nonsawan@loei2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายขันชัย กรวดงาม โทรศัพท์: 0878615629 อีเมล์: k.chainon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]