โรงเรียนท่าลี่วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนท่าลี่วิทยา

 

นางสาววราภรณ์ ชื่นบุญเพิ่ม  ประธานนักเรียน

นางสาวดวงฤดี เหล่าทองสิงห์  รองประธานนักเรียน

นางสาวสุทธิรักษ์ ทุมมากุล เหรัญญิก  

นางสาวกฤษนันฐกรณ์ มูลผง เหรัญญิก

นางสาวกวินทิพย์ มลทา ประชาสัมพันธ์

นางสาวกมลวรรณ  บริบูรณ์  คณะอนุกรรมการฝ่ายปกครอง

นายกฤษณะ  เกิดไทย  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นายเสถียรพงษ์  ยาใจ  คณะอนุกรรมการฝ่ายปกครอง

นายมนัสวี  ทองปลิว   คณะอนุกรรมการฝ่ายปกครอง

นายนรพนธ์  จำปาเรือง  คณะอนุกรรมการฝ่ายปกครอง

นายคมคม  ไชยคุณ  คณะอนุกรรมการฝ่ายปกครอง

นางสาวรุ่งทิพย์  แก้วอุ่น  หัวหน้าฝ่ายอนามัย

นางสาวสิริประภา  อนันตะพงษ์  คณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัย

นางสาวเกษกานดา  กุลสิม  คณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัย

นาสาวนฤมล  สุพรมอินทร์  คณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัย

นางสาภัทรจารินทร์  บัวระภา  คณะอนุกรรมการฝ่ายอนามัย

นางสาวนิสากร  ใจเผื่อ  หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นางสาวสิรินญา  วริญทรา  คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นางสาวศุจินันท์  ผิลาออน  คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นางสาวสาลินี  พลังฤทธิ์  คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นางสาววริศา  กันนะเรศ  คณะอนุกรรมการฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

นางสาวสุรัมภา  เสวิสิทธิ์  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวอริศรา  บุญเรือน  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวประพิมพร  วงษ์ชมภู  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นายสุพจนาท  อุทธัง  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวพัชริญา  ขัติยะ  หัวหน้าฝ่ายปฏิคม

นางสาวสุดารัตน์  ผิวสุข อนุกรรมการฝ่ายปฏิคม

นางสาวจิราพร  สร้อยสุวรรณ  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวสิริโสภา  จิตจักร์  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นางสาวอรพรรณ  อุกฤษทรัพย์  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นายสุรชัย  ชัยสิทธ์  คณะอนุกรรมการฝ่ายเหรัญญิก

นายปริวรรต  รัตนะ  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวอนุสรา  จำปาวัฒน์  อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาวนฤมล  แสนพันธ์ศิริ  อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นางสาววรรณพร  สารพันธ์  อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายสันทราย  สิงห์รักษ์  หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นายศรัณย์  แซ่หลอ  อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นายศุภกิจ  โมรัษเสถียร  อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นายสันติสิต  พ่อลา  อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นายนพวิทย์  ราชแก้ว  อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวบุปผา  แสนพันธุ์ศิริ  งานเลขานุการ

นางสาวกรณิกา  ราชแก้ว  อนุกรรมการงานเลขานุการ

นางสาวนิศามณี  ขันทะคีรี  อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

นางสาวสวิตตา  ลีตน  อนุกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 14:57:42 น.

นายอุเทณร์ ขันติยู
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ท่าลี่วิทยา

นางชนจันทร์ รายวัน
นางสาวนงค์ใย จันทาชนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,951
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนท่าลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042889214 อีเมล์: thaliwittaya@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ถนัด นนทะปะ โทรศัพท์: 0844594407 อีเมล์: thanat2007@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]