โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24
สพม.24

- AMSS++รับส่งข้อมูล

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์

 

1.  นางสาวอรพันธุ์  กั้ววัลย์                      ประธานนักเรียน

2.  นางสาวชรินทิพย์  กิจชำนิ                   รองประธาน

3.  นายสิทธิชัย  สินธุแสง                        รองประธาน

4.  นายธนวัฒน์   การจักร์                        กรรมการ   

5.  นางสาวจินดารัตน์     โคตสุโพธิ์          กรรมการ  

6.  นางสาวดวงเดือน      แดงครบุรี           กรรมการ  

7. นางสาวปาริชาติ       เชื้อคำเพ็ง           กรรมการ  

8. นายมรรคพล           โพธิ์วัง                 กรรมการ  

9.  นางสาวอารียา         เพาะเจริญ           กรรมการ  

10.  นางสาวเสาวลักษณ์   ชมภูทัศน์        กรรมการ  

11.  นางสาวลัดดา          ดลกุล              กรรมการ  

12.  นางสาวชลธิชา         มีสนาม         กรรมการ  

13.  นายณัฐดนัยน์         กั้วอาจนา        กรรมการ  

15.  นายนพดล             พฤกษ์ให้ผล     กรรมการ  

16.  นายภูบดินทร์          เสริฐเลิศ         กรรมการ  

17.  นางสาวเกศรินทร์      บุตรเพ็ง        กรรมการ  

18.  นางสาวเจนจิรา        ไสยเรือง        กรรมการ  

19.  นางสาวปวีณา         ตลุ่มทอง         กรรมการ  

20.  นางสาวแพรศิริ         กั้วนามน         กรรมการ  

21.  นางสาววนารินทร์      ภูโชคชัย        กรรมการ  

22.  นางสาวสุพรรณษา     พุทธทอง       กรรมการ  

23.  นางสาวอภิญญา       เยนวัฒนา       กรรมการ  

24.  นางสาวภาวิดา         สวัสดี             กรรมการและเลขานุการ  

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-02-02 10:36:52 น.

นายชินกรณ์ แก้วรักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มอสวนขิงพิทยาสรรพ์

นายอานนท์ ภูพันนา
นางสาวจิราภรณ์ รังรื่น

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,280
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043602009 อีเมล์: msk.pitt@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: รจนา พันธุ์นิล โทรศัพท์: 0964565436 อีเมล์: yongmoya_khak@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]