โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนคำเจริญวิทยาคม

 

คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

1. นายมนัสรา  แก้วพิลา                     ประธานสภานักเรียน                          

2. นางสาวสุดารัตน์  สุทธิมล               รองประธานสภานักเรียน คนที่ 1                   

3. นายเขษมศักดิ์  โพธิ์ศรี                   รองประธานสภานักเรียน คนที่ 2

4. นายสุทธวัฒน์  โพธิ์ศรี                    เหรัญญิก

5. นางสาวสุภาวดี  ปัดชา                    เลขานุการสภานักเรียน                 

6. นางสาววัฒนาภา  กรงทิพย์             กรรมการ

7. นายภูมินทร์  ทัพโยธา                    กรรมการ

8. นางสาวศิรประภา  เยรัมย์                กรรมการ

9. นายทศพล  นาวัง                           กรรมการ

10. นางสาวกัลยา  ช่วยศิริ                   กรรมการ

11. นายจุลจักร  เจือจันทร์                   กรรมการ

12. นางสาวแสงตะวัน  แสงแก้วประเสริฐ   กรรมการ

13. นายอดุลย์  ไชยพิมูล                     กรรมการ        

14. นางสาวศศิธร  ปาปะเก                  กรรมการ

15. นางสาวพรชิตา  ทินโฮง                กรรมการ

16. นายสุทธิชัย  สุวันเทา                   กรรมการ

17. นางสาวศศิวรรณ  ดวงตา              กรรมการ

18. นายสุรเดช  ปาปะเก                     กรรมการ

19. นางสาวศศิวิมล  ดวงตา                กรรมการ

20. นางสาวน้ำทิพย์  เทพแพง            กรรมการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 03:39:28 น.

ไม่พบข้อมูล
นายประกาย ภูขมัง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
คำเจริญวิทยาคม

นางพรทิพย์ รัตนสุริยกร
นายวีระศักดิ์ ไชยขันธุ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,840
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ณัฏฐธำรงค์กุล เพ็งพันธ์ โทรศัพท์: 043125128 อีเมล์: -
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]