คำสั่งปี2561
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนป่าซาง

 

รายชื่อคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559

1

นางสาวฐิตาภา แก้วยอด

ประธานนักเรียน

2

นางสาวภรณ์วลี แพนลา

รองประธานนักเรียน

3

นายจิตติศักดิ์ สอนสุข

เลขานุการ

4

นางสาวนริศรา ปรีชาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

5

นางสาวปรัชญญา  ลังการ์พินธุ์

เหรัญญิก

6

นางสาวชุติมา สมจันทร์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

7

นางสาวกัญญารัตน์ สร้อยบวบ

ผ่ายกิจกรรม

8

นางสาวอรนุช หมื่นกันทา

ฝ่ายกิจกรรม

9

นางสาวมธุรส  หาชิต

ฝ่ายระเบียบวินัย

10

นางสาววิลัยรัตน์  จันทร์ดี

ฝ่ายระเบียบวินัย

11

นางสาวศิริลักษณ์  ปันผสม

ฝ่ายปฎิคม

12

นางสาวนลินี  ตาปาง

ฝ่ายปฎิคม

13

นางสาวรัตติกาล วงค์ชำนาญ

ฝ่ายประชาสัมพันธุ์

14

นางสาวเกศราภรณ์ ขาวอินทร์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

15

นางสาวธิดารัตน์ จี้ต๊ะนัน

ฝ่ายประสานงาน

16

นางสาวปรางทิพย์ อินทยนต์

ฝ่ายประสานงาน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-10-25 16:35:11 น.

นายประทีป สุวรรณาภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง
นายประสิทธิ์ ยอดดี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ป่าซาง

นายวรพงศ์ แสนสิงห์
นายสยาม หอมโกศล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,958
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนป่าซาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: psschool@pasang.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นุชรินทร์ พรมรักษา โทรศัพท์: 053521044 อีเมล์: npnuch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]