โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

 

 

เด็กหญิงวริศรา บุญชื่น ประธาน
เด็กหญิงอมรรัตน์ ไชยมงคล รองประธาน
เด็กหญิงศานันทินี เพ็ชรสุ่น รองประธาน
เด็กชายจิราวุฒิ ผานุการณ์ กรรมการ
เด็กชายวอระโชค สีเหม่น กรรมการ
เด็กชายสุภวัตร อินมอญ กรรมการ
เด็กชายจิราวัฒน์ ผานุการณ์ กรรมการ
เด็กชายอนุพงษ์ ฟองขาว กรรมการ
เด็กชายมงคล ไชยสถาน กรรมการ
เด็กชายเจษฎา ปาวี กรรมการ
เด็กชายจิราวุฒิ ผานุการณ์ กรรมการ
เด็กชายศุภกานต์ อ่านเขียน กรรมการ
เด็กชายสุติพงศ์ คิดหาทอง กรรมการ
เด็กชายภาณุมาศ สติปัญญา กรรมการ
เด็กชายณัฐพล ครอบครอง กรรมการ
เด็กชายนันทยศ เยาวขันธุ์ กรรมการ
เด็กชายเจตนิพัทธ์ ดงคำ กรรมการ
เด็กชายธนกฤต ไชยวัง กรรมการ
เด็กชายกิตติพันธ์ ไชยสถาน กรรมการ
เด็กชายธนกฤต ศิลารวม กรรมการ
เด็กชายภูวนาถ ถิ่นทับไทย กรรมการ
เด็กชายโยธา ส่งศฤงคาร กรรมการ
เด็กหญิงศิริกานต์ ไชยสถาน กรรมการ
เด็กชายไกรวัฒน์ ณ น่าน กรรมการ
เด็กชายภูวนัย เรือนสอน กรรมการ
เด็กหญิงเกวลิน อุ่นเมือง กรรมการ
เด็กหญิงมยุรา บุญถึง กรรมการ
เด็กชายภัคพล สิทธิอักษร กรรมการ
เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วชัย กรรมการ
เด็กหญิงณัฐมน ปัญญาทอง กรรมการ
เด็กหญิงญาดา นันตาลิต กรรมการ
เด็กหญิงปวีณา แก้วคำ กรรมการ
เด็กหญิงกัลยรัตน์ นามจักร กรรมการ
เด็กหญิงจิราพร ลัดดาวงค์ กรรมการ
เด็กหญิงณิชกุล คนอยู่ กรรมการ
เด็กหญิงชมูนุช ใจราช กรรมการ
เด็กหญิงเกศศิณี ใจราช กรรมการ
เด็กหญิงหฤทัย ศรีชัยทา กรรมการ
เด็กหญิงนันทิตา เจิมเฉลิม กรรมการ
เด็กหญิงณัฐธิดา ใสสม กรรมการ
เด็กหญิงชาลินี หน่อคำ กรรมการ
เด็กหญิงสายธาร ขุนไกรวงค์ กรรมการ
เด็กหญิงธัญชนก พาเพลิน กรรมการ
เด็กหญิงจิรัชยา ถาวรวงค์ กรรมการ
เด็กชายนครินทร์ สีสัน กรรมการ
เด็กหญิงรัตนา ศรีวิชัย กรรมการ
เด็กหญิงเกศราภรณ์ ชุ่มเย็น กรรมการ
เด็กหญิงนันทกาญจน์ อ่อนนวล กรรมการ
เด็กหญิงตูน ไชยมงคล กรรมการ
เด็กหญิงวิไลวรรณ นิ่มละมูล กรรมการ
เด็กชายธนาวุฒิ หลายแห่ง กรรมการ
เด็กหญิงนัสตะวัน เริญไธสง กรรมการ
เด็กหญิงรุ่งนภา เวียนนอก กรรมการ
เด็กหญิงศุริธิดา มูลธิยะ กรรมการ
เด็กหญิงเจนจิรา ไชยวร กรรมการ
เด็กหญิงกานต์สินี สระวารี กรรมการ
เด็กหญิงสุพัชริกา แก้วโก กรรมการ
เด็กหญิงรุจิรา ศิริมาส กรรมการ
เด็กหญิงสุธิมา เมืองวงค์ กรรมการ
เด็กหญิงณัฐฑริกา เกิดอิ่ม กรรมการ
เด็กหญิงสุชาวดี แก่นเมือง กรรมการ
เด็กชายอธิวัฒน์ ไชยมงคล กรรมการ
เด็กชายจรณภพ ใจการ กรรมการ
เด็กหญิงวรินธร นิ่มละมูล กรรมการ
เด็กชายภานุวัฒน์ ลัดดาวงค์ กรรมการ
เด็กชายปิยวัฒน์ โตตรมงคล กรรมการ/เลขานุการ
เด็กหญิงสุชานาถ บุญไชยมิ่ง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-28 09:56:32 น.

นายอภิชัย ศรีเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นายเปลี่ยน คุณารูป
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

นางจตุวรรณ สุรินทร์อมร
นางภัสรา คำยศ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

530
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โทรศัพท์: 0-5445-9245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ์ คำมูล โทรศัพท์: 054495245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]