โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียน อนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน)

ด.ญ. ศิริวรรณ ไชยมงคล

ประธานนักเรียน

ด.ญ. ชนิตา พระวิสัตย์

รองประธานนักเรียน

ด.ช. ภูวดล ผากาเชิด

รองประธานนักเรียน

ด.ช. ธนวัฒน์ อ้อมค้อม

หัวหน้าฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. อดิเทพ ทวีจันทร์

ฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. วรวุฒิ สีสัน

ฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. ปกรณ์ แท่งเงิน

ฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. ณัฐวุฒิ วงค์เพชร

ฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. ปิยพันธ์ คำตั๋น

ฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. เกียรติศักดิ์ พลดงนอก

ฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. วัชรพล บุญทอง

ฝ่ายงานปกครอง

ด.ช. พิทักษ์ชัย เจะ

หัวหน้าฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. สรายุทธ สังข์สอน

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. ปธานิน คำเรือง

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. ธนพนธ์ หงษ์ทวี

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. จิราวัฒน์ สวนหมอก

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. สิทธิชัย ไชยมงคล

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. สิทธาวุฒิ นาถทอง

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช.เสฏวุฒิ สุริยะวงค์

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. ธีระเจต ขันอุดทา

ฝ่ายงานอาคารสถานที่

ด.ช. อนาวิล ไชยมงคล

หัวหน้าฝ่ายงานอนามัย

ด.ญ. พัทธมน บุตรบำรุง

ฝ่ายงานอนามัย

ด.ญ. ศิริรักษ์ เรือศรีจันทร์

ฝ่ายงานอนามัย

ด.ญ. วาสนา ชำนาญกสิกร

ฝ่ายงานอนามัย

ด.ญ. ฐิติยา ชุ้มเย็น

ฝ่ายงานอนามัย

ด.ญ. อัจฉรา คุ้มฉายา

ฝ่ายงานอนามัย

ด.ญ. หทัยกานต์ ธิยาว

หัวหน้าฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. การะเกด พึ่งโภคา

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. ศานันทินี เพชรสุ่น

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. มยุรา บุยถึง

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. ชญานิษฐ์ ศรีวิชัย

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. ธัญชนก สุวรรณเปิ้น

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. สุทธิดา ไชยวุฒิ

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. สุธีรา ตามล

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. เจนจิรา ไชยวร

ฝ่ายงานปฏิคม

ด.ญ. วาสนา สีสัน

หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

ด.ญ. จันทร์จิรา บุญชื่น

ฝ่ายงานวิชาการ

ด.ญ. พรชิตา จินดา

ฝ่ายงานวิชาการ

ด.ญ. ยลดา เจิมเฉลิม

ฝ่ายงานวิชาการ

ด.ญ. จันทกานต์ สีสัน

ฝ่ายงานวิชาการ

ด.ญ. ณัฐมล เผ่าทะชัย

หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ด.ญ. สุพัฒรา กาไว

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ด.ญ. ศิลปากรณ์ เปาวัล

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ด.ญ. ศิลปาพรรณ เปาวัล

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ด.ช. จักกฤษณ์ เสนานุช

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ด.ช. ทัตพงษ์ ดวงบุพผา

ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์

ด.ญ. ศุภิชญา ปิงสุแสน

กรรมการ/เลขานุการ

ด.ญ. อลีนา หมื่นมงคล

กรรมการ/รองเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายอภิชัย ศรีเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นายมงคล แสนหอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)
นางลักษณา จันธิมา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)

นางรัชนี ธงสัตย์
นางกัลยาณี แสนหอม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

57
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) โทรศัพท์: 0-5445-9245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุวรรณ์ คำมูล โทรศัพท์: 054495245 อีเมล์: py2chun101@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ