โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

 

ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1 นายหฤษฎ์   สาระมนต์ ประธานสภานักเรียน
2 น.ส.กนกวรรณ  รุ่งเรือง รองประธาน
3 นายธีระศักดิ์ มนเฑียร รองประธาน
4 นายศิริศักดิ์  คำภิระยศ หัวหน้าฝ่ายการเรียน
5 น.ส.ผกามาส  แสนสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายการงาน
6 น.ส.วรัญญา  ศรีวิไล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
7 นายพูลสิน  ยนตรดิษฐ์ถาวร หัวหน้าฝ่ายสารวัตรนักเรียน
8 นางสาวชมพูนุช  กลั่นสว่าง เหรัญญิก
9 นางสาวมนัสวี  กันทะวงศ์ ปฏิคม
10 นายวัชรพงษ์  วงค์กรด ประชาสัมพันธ์
11 น.ส.ปัญญรัชต์ รัตนารี อาคารสถานที่
12 น.ส.ชนิดา   คำภิระปาวงค์ วัดผล ประเมินผล
13 น.ส.ปวีณ์สุดา  อ้อนเอ้ย เลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-28 22:16:03 น.

นายสุทธิ อาดูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์

นางกาญจนา กาวิละปัญญา
นายเอกนรินทร์ คำอั้น

ทดสอบสร้างเมนู

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,452
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โทรศัพท์: 055-659217 อีเมล์: krurin19@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุรินทร์ หุ่นสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0844250019 อีเมล์: krurin19@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]