โรงเรียนบ้านเขาทราย


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาทราย

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านเขาทราย

ที่      ๓๑  / ๒๕๕๖

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการนักเรียน

                               

 

               เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาทราย  ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนบ้านเขาทราย  ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้

  ๑.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

                ๑.  นางโสภา        ถวาย                                   หัวหน้าโครงการ

๒. นางจรรยา      ขนอม                                   กรรมการ

                ๓.  นายศรัทธา     อ่อนเกตุพล                        กรรมการและเลขาฯโครงการ

๒.  คณะกรรมการนักเรียน

                ๒.๑  ประธานนักเรียน  เด็กหญิงวงศ์ตะวัน  พรหมสุวรรณ

                ๒.๒ รองประธานนักเรียน 

คนที่ ๑.  เด็กชายกิติศักดิ์     ศรีสว่าง

                ๒.๓  กรรมการฝ่ายวิชาการ

                                ๑. เด็กหญิงวงศ์ตะวัน   พรหมสุวรรณ          หัวหน้า

                                ๒. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่อนหวาน                  กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงนริศรา   จูเจ้ย                               กรรมการ

                ๒.๔  กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                                ๑.  เด็กหญิงปิยะมาศ  ว่องกุล                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายธรรมลักษณ์  ภูมี                           กรรมการ

                                ๓.  เด็กชายทินกฤต  สมเชื้อ                            กรรมการ

 

 

 

 

                ๒.๕  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

                                ๑.  เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสว่าง                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กหญิงอรพรรณ  ทองดอนแต้ม            กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงจุฑามาศ  สานิกาล                      กรรมการ

                ๒.๖  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                ๑.  เด็กหญิงณิชากร  สมจิตร                           หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายวีรภัทร   ช่างคิด                            กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงกฤติกานต์   ทรัพย์มี                    กรรมการ

                ๒.๗  กรรมการฝ่ายปกครอง

                                ๑.  เด็กชายวรรธนกิตติ์   มีคำ                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายชาญณรงค์  คล้ายพิชัย                 กรรมการ

                                ๓.  เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีสวัสดิ์                  กรรมการ

                ๒.๘  เลขานุการ  เด็กหญิงณิชากร   สมจิตร

               

  1. คณะกรรมการนักเรียนมีภาระงานหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้

                ๓.๑  บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๑.๑  จัดให้มีการประชุมสภานักเรียนอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง

                                ๓.๑.๒  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนด

                                ๓.๑.๓  สรุปรายงานข้อมูลแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้บริหารและ

                                  ครูที่ปรึกษาทราบ  พร้อมทั้งรายงานให้นักเรียนทุกคนทราบในวันสุดสัปดาห์

                                ๓.๑.๔  กล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียนและกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณ

                                        ต่อโรงเรียน

                                ๓.๑.๕  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคี

                                       ในระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

                                ๓.๑.๖  เป็นผู้นำการทำกิจกรรมประจำวัน   เช่น  จัดระเบียบแถว  เชิญธงชาติ

                                        นำสวดมนต์  รายงานการทำกิจกรรม  นำออกกำลังกาย   ควบคุมสัญญาณ

                                                     ระฆัง  กล่าวนำกิจกรรมก่อนรับประทานอาหารเที่ยง   กล่าวนำกิจกรรม

                                                     อาหารเสริม(นม)   กล่าวนำสวดมนต์หลังเลิกเรียน

                                ๓.๑.๗  เป็นผู้นำนักเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

                                        ภายในโรงเรียน

๓.๑.๘  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

 

 

                ๓.๒  บทบาทหน้าที่ของรองประธานคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๒.๑  ปฏิบัติงานทุกอย่างแทนประธานนักเรียนเมื่อประธานไม่อยู่หรืองานที่

                                        ประธานมอบหมาย

                                ๓.๒.๒  ปฏิบัติงานเป็นเหรัญญิกของโรงเรียน

                                ๓.๒.๓  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๓  บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ

                                ๓.๓.๑  บันทึกการประชุมของคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๓.๒  เก็บรวบรวมแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนและข้อมูลต่าง ๆ

                                         เกี่ยวกับงานคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๓.๓  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๔  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

                                ๓.๔.๑  ร่วมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

                                ๓.๔.๒ ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมด้านวิชาการ  เช่น 

                                         การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ

                                ๓.๔.๓  จัดป้ายนิเทศ  ป้ายนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน

                                         และโรงเรียน

                                ๓.๔.๔  ร่วมโครงการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียน

                                ๓.๔.๕  ร่วมกันจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและห้องวิชาการ

                                ๓.๔.๖  ดูแลรักษาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแก่เพื่อน

                                        นักเรียน

                                ๓.๔.๗  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๕  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                                ๓.๕.๑  ควบคุมดูแลและเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาด

                                        ภายในโรงเรียนตามเขตสีที่รับผิดชอบ  และการใช้กิจกรรม  ๕  ส

                                ๓.๕.๒  ตรวจและรายงานความสะอาดประจำวันหน้าเสาธงตอนเช้าหรือกิจกรรม

                                         เข้าแถวก่อนเลิกเรียน

                                ๓.๕.๓  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและดูแล  รักษา  ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดถึงแหล่ง

                                         เรียนรู้ภายในโรงเรียน  ให้ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่น่าเรียน

                                ๓.๕.๔  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๖  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

                                ๓.๖.๑  จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                ๓.๖.๒  จัดกิจกรรมวันพระเดือนละครั้ง

                                ๓.๖.๓  จัดกิจกรรมวันสุดสัปดาห์

                                ๓.๖.๔  จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ

                                ๓.๖.๕  จัดกิจกรรม  ชุมนุม  นันทนาการและการกีฬา

                                ๓.๖.๖  จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ

                                ๓.๖.๗  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๗  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                ๓.๗.๑  ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวของโรงเรียน

                                ๓.๗.๒  กล่าวต้อนรับและทักทายแขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียน

                                ๓.๗.๓  จัดการดูแลและบริการน้ำดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมโรงเรียนและน้ำดื่มของนักเรียน

                                         ประจำวัน

                                ๓.๗.๔  ทำกิจกรรมร่วมและสนับสนุนกับฝ่ายอื่น ๆ  และประชาสัมพันธ์ความ

                                         เคลื่อนไหวของสภานักเรียนและโรงเรียน

                                ๓.๗.๕  เป็นพิธีกรและหรือร่วมกับพิธีกรของโรงเรียน  ในงาน/กิจกรรม  

                                         ต่าง ๆ ของโรงเรียน

                                ๓.๗.๖  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย       

                ๓.๘  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง

                                ๓.๘.๑  ให้ความร่วมมือในการดูแลให้เพื่อน ๆ รักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตาม

                                         ระเบียบของโรงเรียน

                                ๓.๘.๒  เฝ้าระวัง  ดูแล  ให้การช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

                                ๓.๘.๓  ช่วยโรงเรียนในการตรวจสอบ  ดูแลการแต่งกายของนักเรียน

                                         ทุกคนให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

                                ๓.๘.๔  รายงานพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ของนักเรียนให้คุณครูที่ปรึกษาทราบ

                                         เพื่อให้เพื่อนๆได้รับการปรับปรุงและได้รับการพัฒนาต่อไป

                                ๓.๘.๕  ร่วมต่อต้านยาเสพติด  ตามคำสัตยาบันของโรงเรียน  ดังนี้

                                                ข้อ ๑  ข้าจะช่วยกันดำรงรักษา  ให้โรงเรียนปลอดจากยาเสพติดอย่าง

                                                    ยังยืนถาวร  ตลอดไป

ข้อ ๒  ข้าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

ข้อ ๓  ข้าจะร่วมกับองค์กรของรัฐ  เอกชน  อบต. และชุมชนไม่ให้

            ยาเสพติดเกิดขึ้นในสถานศึกษา  ในสังคม  และในประเทศชาติ

            สืบไป

                                ๓.๘.๖   อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

                      ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เต็มความสามารถและด้วยความเสียสละ  ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียนและราชการสืบไป  

                               

                                สั่ง    ณ    วันที่  ๑๓   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖            

 

 

 

(นางสุพาลิตร  สมเขาใหญ่  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทราย

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านเขาทราย

ที่      ๓๑  / ๒๕๕๖

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการนักเรียน

                               

 

               เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาทราย  ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนบ้านเขาทราย  ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้

  ๑.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

                ๑.  นางโสภา        ถวาย                                   หัวหน้าโครงการ

๒. นางจรรยา      ขนอม                                   กรรมการ

                ๓.  นายศรัทธา     อ่อนเกตุพล                        กรรมการและเลขาฯโครงการ

๒.  คณะกรรมการนักเรียน

                ๒.๑  ประธานนักเรียน  เด็กหญิงวงศ์ตะวัน  พรหมสุวรรณ

                ๒.๒ รองประธานนักเรียน 

คนที่ ๑.  เด็กชายกิติศักดิ์     ศรีสว่าง

                ๒.๓  กรรมการฝ่ายวิชาการ

                                ๑. เด็กหญิงวงศ์ตะวัน   พรหมสุวรรณ          หัวหน้า

                                ๒. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่อนหวาน                  กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงนริศรา   จูเจ้ย                               กรรมการ

                ๒.๔  กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                                ๑.  เด็กหญิงปิยะมาศ  ว่องกุล                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายธรรมลักษณ์  ภูมี                           กรรมการ

                                ๓.  เด็กชายทินกฤต  สมเชื้อ                            กรรมการ

 

 

 

 

                ๒.๕  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

                                ๑.  เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสว่าง                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กหญิงอรพรรณ  ทองดอนแต้ม            กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงจุฑามาศ  สานิกาล                      กรรมการ

                ๒.๖  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                ๑.  เด็กหญิงณิชากร  สมจิตร                           หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายวีรภัทร   ช่างคิด                            กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงกฤติกานต์   ทรัพย์มี                    กรรมการ

                ๒.๗  กรรมการฝ่ายปกครอง

                                ๑.  เด็กชายวรรธนกิตติ์   มีคำ                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายชาญณรงค์  คล้ายพิชัย                 กรรมการ

                                ๓.  เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีสวัสดิ์                  กรรมการ

                ๒.๘  เลขานุการ  เด็กหญิงณิชากร   สมจิตร

               

  1. คณะกรรมการนักเรียนมีภาระงานหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้

                ๓.๑  บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๑.๑  จัดให้มีการประชุมสภานักเรียนอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง

                                ๓.๑.๒  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนด

                                ๓.๑.๓  สรุปรายงานข้อมูลแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้บริหารและ

                                  ครูที่ปรึกษาทราบ  พร้อมทั้งรายงานให้นักเรียนทุกคนทราบในวันสุดสัปดาห์

                                ๓.๑.๔  กล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียนและกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณ

                                        ต่อโรงเรียน

                                ๓.๑.๕  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคี

                                       ในระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

                                ๓.๑.๖  เป็นผู้นำการทำกิจกรรมประจำวัน   เช่น  จัดระเบียบแถว  เชิญธงชาติ

                                        นำสวดมนต์  รายงานการทำกิจกรรม  นำออกกำลังกาย   ควบคุมสัญญาณ

                                                     ระฆัง  กล่าวนำกิจกรรมก่อนรับประทานอาหารเที่ยง   กล่าวนำกิจกรรม

                                                     อาหารเสริม(นม)   กล่าวนำสวดมนต์หลังเลิกเรียน

                                ๓.๑.๗  เป็นผู้นำนักเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

                                        ภายในโรงเรียน

๓.๑.๘  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

 

 

                ๓.๒  บทบาทหน้าที่ของรองประธานคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๒.๑  ปฏิบัติงานทุกอย่างแทนประธานนักเรียนเมื่อประธานไม่อยู่หรืองานที่

                                        ประธานมอบหมาย

                                ๓.๒.๒  ปฏิบัติงานเป็นเหรัญญิกของโรงเรียน

                                ๓.๒.๓  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๓  บทบาทหน้าที่ของเลขานุการ

                                ๓.๓.๑  บันทึกการประชุมของคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๓.๒  เก็บรวบรวมแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนและข้อมูลต่าง ๆ

                                         เกี่ยวกับงานคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๓.๓  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๔  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

                                ๓.๔.๑  ร่วมจัดทำหลักสูตรท้องถิ่น

                                ๓.๔.๒ ร่วมด้วยช่วยกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กิจกรรมด้านวิชาการ  เช่น 

                                         การแข่งขันทักษะทางวิชาการ  กิจกรรมชุมนุมต่าง ๆ

                                ๓.๔.๓  จัดป้ายนิเทศ  ป้ายนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน

                                         และโรงเรียน

                                ๓.๔.๔  ร่วมโครงการผลิตสื่อและพัฒนาสื่อการเรียน

                                ๓.๔.๕  ร่วมกันจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนและห้องวิชาการ

                                ๓.๔.๖  ดูแลรักษาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนแก่เพื่อน

                                        นักเรียน

                                ๓.๔.๗  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๕  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                                ๓.๕.๑  ควบคุมดูแลและเชิญชวนให้นักเรียนทุกคนร่วมกันรักษาความสะอาด

                                        ภายในโรงเรียนตามเขตสีที่รับผิดชอบ  และการใช้กิจกรรม  ๕  ส

                                ๓.๕.๒  ตรวจและรายงานความสะอาดประจำวันหน้าเสาธงตอนเช้าหรือกิจกรรม

                                         เข้าแถวก่อนเลิกเรียน

                                ๓.๕.๓  พัฒนาสิ่งแวดล้อมและดูแล  รักษา  ปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอดถึงแหล่ง

                                         เรียนรู้ภายในโรงเรียน  ให้ร่มรื่น  สวยงาม  น่าอยู่น่าเรียน

                                ๓.๕.๔  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๖  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรม

                                ๓.๖.๑  จัดกิจกรรมหน้าเสาธงตอนเช้าร่วมกับฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                ๓.๖.๒  จัดกิจกรรมวันพระเดือนละครั้ง

                                ๓.๖.๓  จัดกิจกรรมวันสุดสัปดาห์

                                ๓.๖.๔  จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ

                                ๓.๖.๕  จัดกิจกรรม  ชุมนุม  นันทนาการและการกีฬา

                                ๓.๖.๖  จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสต่าง ๆ

                                ๓.๖.๗  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย

                ๓.๗  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                ๓.๗.๑  ทำหน้าที่เป็นผู้ประกาศข่าวของโรงเรียน

                                ๓.๗.๒  กล่าวต้อนรับและทักทายแขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียน

                                ๓.๗.๓  จัดการดูแลและบริการน้ำดื่มแก่ผู้มาเยี่ยมโรงเรียนและน้ำดื่มของนักเรียน

                                         ประจำวัน

                                ๓.๗.๔  ทำกิจกรรมร่วมและสนับสนุนกับฝ่ายอื่น ๆ  และประชาสัมพันธ์ความ

                                         เคลื่อนไหวของสภานักเรียนและโรงเรียน

                                ๓.๗.๕  เป็นพิธีกรและหรือร่วมกับพิธีกรของโรงเรียน  ในงาน/กิจกรรม  

                                         ต่าง ๆ ของโรงเรียน

                                ๓.๗.๖  อื่น ๆตามที่โรงเรียนมอบหมาย       

                ๓.๘  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง

                                ๓.๘.๑  ให้ความร่วมมือในการดูแลให้เพื่อน ๆ รักษาระเบียบวินัยและปฏิบัติตาม

                                         ระเบียบของโรงเรียน

                                ๓.๘.๒  เฝ้าระวัง  ดูแล  ให้การช่วยเหลือเพื่อนนักเรียนกลุ่มเสี่ยงต่าง ๆ

                                ๓.๘.๓  ช่วยโรงเรียนในการตรวจสอบ  ดูแลการแต่งกายของนักเรียน

                                         ทุกคนให้แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน

                                ๓.๘.๔  รายงานพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ของนักเรียนให้คุณครูที่ปรึกษาทราบ

                                         เพื่อให้เพื่อนๆได้รับการปรับปรุงและได้รับการพัฒนาต่อไป

                                ๓.๘.๕  ร่วมต่อต้านยาเสพติด  ตามคำสัตยาบันของโรงเรียน  ดังนี้

                                                ข้อ ๑  ข้าจะช่วยกันดำรงรักษา  ให้โรงเรียนปลอดจากยาเสพติดอย่าง

                                                    ยังยืนถาวร  ตลอดไป

ข้อ ๒  ข้าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด

ข้อ ๓  ข้าจะร่วมกับองค์กรของรัฐ  เอกชน  อบต. และชุมชนไม่ให้

            ยาเสพติดเกิดขึ้นในสถานศึกษา  ในสังคม  และในประเทศชาติ

            สืบไป

                                ๓.๘.๖   อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

                      ขอให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้  ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด  เต็มความสามารถและด้วยความเสียสละ  ให้เกิดผลดีต่อนักเรียน  โรงเรียนและราชการสืบไป  

                               

                                สั่ง    ณ    วันที่  ๑๓   เดือน  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๖            

 

 

 

(นางสุพาลิตร  สมเขาใหญ่  )

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาทราย

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นางสุพาลิตร สมเขาใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขาทราย

นางมณี จันทรัตน์
นางโสภา ถวาย

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

42
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาทราย โทรศัพท์: 349364 อีเมล์: Bankhaotrai@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จรรยา ขนอม โทรศัพท์: 0848485500 อีเมล์: Chanya_add531@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ