โรงเรียนบ้านเขาทราย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาทราย

 

คำสั่งโรงเรียนบ้านเขาทราย

ที่      ๓๑  / ๒๕๕๖

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียนและระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการนักเรียน

                               

 

               เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภานักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาทราย  ดำเนินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  จึงขอแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโรงเรียนบ้านเขาทราย  ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการนักเรียน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑  ดังต่อไปนี้

  ๑.  ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

                ๑.  นางโสภา        ถวาย                                   หัวหน้าโครงการ

๒. นางจรรยา      ขนอม                                   กรรมการ

                ๓.  นายศรัทธา     อ่อนเกตุพล                        กรรมการและเลขาฯโครงการ

๒.  คณะกรรมการนักเรียน

                ๒.๑  ประธานนักเรียน  เด็กหญิงวงศ์ตะวัน  พรหมสุวรรณ

                ๒.๒ รองประธานนักเรียน 

คนที่ ๑.  เด็กชายกิติศักดิ์     ศรีสว่าง

                ๒.๓  กรรมการฝ่ายวิชาการ

                                ๑. เด็กหญิงวงศ์ตะวัน   พรหมสุวรรณ          หัวหน้า

                                ๒. เด็กหญิงธัญวรัตน์  อ่อนหวาน                  กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงนริศรา   จูเจ้ย                               กรรมการ

                ๒.๔  กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

                                ๑.  เด็กหญิงปิยะมาศ  ว่องกุล                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายธรรมลักษณ์  ภูมี                           กรรมการ

                                ๓.  เด็กชายทินกฤต  สมเชื้อ                            กรรมการ

 

 

 

 

                ๒.๕  กรรมการฝ่ายกิจกรรม

                                ๑.  เด็กชายกิตติศักดิ์  ศรีสว่าง                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กหญิงอรพรรณ  ทองดอนแต้ม            กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงจุฑามาศ  สานิกาล                      กรรมการ

                ๒.๖  กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                ๑.  เด็กหญิงณิชากร  สมจิตร                           หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายวีรภัทร   ช่างคิด                            กรรมการ

                                ๓.  เด็กหญิงกฤติกานต์   ทรัพย์มี                    กรรมการ

                ๒.๗  กรรมการฝ่ายปกครอง

                                ๑.  เด็กชายวรรธนกิตติ์   มีคำ                          หัวหน้า

                                ๒.  เด็กชายชาญณรงค์  คล้ายพิชัย                 กรรมการ

                                ๓.  เด็กชายพิพัฒน์พงศ์  ศรีสวัสดิ์                  กรรมการ

                ๒.๘  เลขานุการ  เด็กหญิงณิชากร   สมจิตร

               

  1. คณะกรรมการนักเรียนมีภาระงานหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ  ดังนี้

                ๓.๑  บทบาทหน้าที่ของประธานคณะกรรมการนักเรียน

                                ๓.๑.๑  จัดให้มีการประชุมสภานักเรียนอย่างน้อยเดือนละ  ๑  ครั้ง

                                ๓.๑.๒  ติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กำหนด

                                ๓.๑.๓  สรุปรายงานข้อมูลแบบบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้บริหารและ

                                  ครูที่ปรึกษาทราบ  พร้อมทั้งรายงานให้นักเรียนทุกคนทราบในวันสุดสัปดาห์

                                ๓.๑.๔  กล่าวต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมโรงเรียนและกล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณ

                                        ต่อโรงเรียน

                                ๓.๑.๕  สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับนักเรียนและสร้างความสามัคคี

                                       ในระหว่างเพื่อนนักเรียนด้วยกัน

                                ๓.๑.๖  เป็นผู้นำการทำกิจกรรมประจำวัน   เช่น  จัดระเบียบแถว  เชิญธงชาติ

                                        นำสวดมนต์  รายงานการทำกิจกรรม  นำออกกำลังกาย   ควบคุมสัญญาณ

                                                     ระฆัง  กล่าวนำกิจกรรมก่อนรับประทานอาหารเที่ยง   กล่าวนำกิจกรรม

                                                     อาหารเสริม(นม)   กล่าวนำสวดมนต์หลังเลิกเรียน

                                ๓.๑.๗  เป็นผู้นำนักเรียนในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

                                        ภายในโรงเรียน

๓.๑.๘  งานอื่น ๆ ที่โรงเรียนมอบหมาย

 

 

                ๓.๒  บทบาทหน้าที่ของรองประธานคณะกรรมการนักเรียน

                 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-17 13:37:34 น.

นางปาณิสรา ศิริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านเขาทราย

นางมณี จันทรัตน์
นายศรัทธา อ่อนเกตุพล

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

954
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านเขาทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: อีเมล์: bkt.nst4@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุริยัญ ปลอดแก้ว โทรศัพท์: 075845449 อีเมล์: bkt.nst4@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]