โรงเรียนวัดโรงเหล็ก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดโรงเหล็ก

 

ประธานนักเรียน 

เด็กชายณัชพล ชำนาญพงศ์       

รองประธานนักเรียน

เด็กหญิงสุทาสินี สมพงค์

เด็กหญิงสณิชา คำธร

 1. กิจกรมรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใจในสถานศึกษา ประกอบด้วย
 1. เด็กหญิงภานุมาศ  ภูทองเป้ง
 2. เด็กหญิงธนัชชา  ทับเพ็ชร
 3. เด็กหญิงศรินย์พร  ชูจันทร์
 4. เด็กหญิงวรรณนิษา ควนขัน
 5. เด็กหญิงเกตุศิณี  อักษรธรรม
 1. กรรมการฝ่ายกิจกรรมการดูแลรักษาสุขภาพ ประกอบด้วย
 1. เด็กหญิงเกตุศิณี  อักษรธรรม 
 2. เด็กหญิงจันทร์จิรา ขุนชนะ
 3. เด็กหญิงสุทาสินี  สมพงศ์
 4. เด็กหญิงนันท์ธนัน ศักดิ์ขวา
 5. เด็กหญิงปิ่นสุดา ยนฮิ่น
 6. เด็กชายธีรภัทร์ พัวพันธุ์
 7. เด็กหญิงชุติมา อ๋องสุทธิ์ 
 8. เด็กหญิงฐิติรัตน์ เพชรชรา
 1. กรรมการฝ่ายพิธีการ
 1. เด็กชายณัชพล ชำนาญพงศ์
 2. เด็กหญิงสุทาสินี สมพงค์
 3. เด็กหญิงสุณิชา  คำธร
 4. เด็กหญิงภานุมาศ  ภูทองเป้ง  
 5. เด็กหญิงจุฑามาส ยนฮิ่น
 6. เด็กหญิงสุทาสีนี สมพงค์
 7. เด็กหญิงธนัชชา  ทับเพชร
 8. เด็กหญิงศิรินทร์พร  ชูจันทร์
 9. เด็กหญิงฐิติรัตน์  เพชรรา  
 10. เด็กชายพงศธร  ธรรมชาติ
 1. ครูที่ปรึกษาของสภานักเรียน
 1. นางสุภา  ทวีแก้ว
 2. นางสุกัญญา สุวรรณรัตน์
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-07-22 11:04:28 น.

นายวัชรินทร์ ผ่องแผ้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดโรงเหล็ก

นายสามารถ วงษ์นุ่น
นางสุภา ทวีแก้ว

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,022
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดโรงเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 โทรศัพท์: 307185 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: นายปวีร มีทรัพย์ โทรศัพท์: 0813701619 อีเมล์: omemimi@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]