โรงเรียนปากพนัง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนปากพนัง

 

1. นางสาวพิมประภา  ศรีโภคา  ประธานนักเรียน

2. นายอนันต์  คำวงศ์  รองประธานนักเรียน

3. นางสาวกิตติยาลักษณ์  ดำด้วงโรม  รองประธานนักเรียน

4. นางสาวณิชกานต์  ทองเกื้อ  เลขานุการ

5. นางสาวชนิกานต์  สุทธินวกุล  ผู้ช่วยเลขานุการ

6. นางสาววริศรา  ชุมพล  เหรัญญิก

7. นางสาววรวรรณ  มุสิเกตุ  ผู้ช่วยเหรัญญิก

8. นางสาวจุฑารัตน์  เย็นใส  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

9. นางสาวมานิตา  ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

10. นายเพรียวพงศ์  ไกรวงศ์  ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

11. นายโกวิท  หิรัญรัตน์  ปฏิคม

12. นางสาวสโรชา  หมื่นริน  ผู้ช่วยปฏิคม

13. นางสาวศรุตา  โทมณี  ผุู้ช่วยปฏิคม

14. นายสหรัฐ  บุญคุมรัตน์  ฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

15. นายณัฐพงศ์  เขียวรอด  ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

16. นางสาววิสุดา  กาญจนโรจน์    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

17. นางสาวนิสาชล  ยืนยาว    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

18. นางสาวมัตติกา  จ่าถิ่น    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

19. นายมงคล  ส่องจันทร์    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

20. นางสาวกชวรรณ  โสคะโน    ผู้ช่วยฝ่ายกิจกรรมนักเรียน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-24 15:58:06 น.

นายประเสริฐ ชีใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นางสาวเรวดี อนุรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายศรชัย โชติ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายอธิศ ระแบบเลิศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง
นายธวัชชัย ลายพยัคฆ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากพนัง

นางสาววัชราพร คงสง
นายวิชาญ ศรีหะรัญ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

7,224
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนปากพนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 โทรศัพท์: 75517186 อีเมล์: pn_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นิภาพรรณ กะตากูล โทรศัพท์: 0819563122 อีเมล์: nipapan0509@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]