โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

 

   คณะกรรมการที่ปรึกษา   

     ประกอบด้วย      

                    1.  นายสุริยา  จันทร์สงค์                           ประธานกรรมการ      

                    2.  นายพงษ์ศักดิ์  พินิจ                             รองประธาน       

                    3.  นายจีระศักดิ์  นิธิพัฒนานนท์                กรรมการและเลขานุการ      

   คณะกรรมการสภานักเรียน        

     ประกอบด้วย       

                    1.  นายณัฐพงษ์ อินทร์แก้ว                        ประธานนักเรียน      

                    2.  นายสุทธินันท์ เต็งทอง                         รองประธาน      

                    3.  เด็กชายนันทวัฒน์ วิชัยดิษฐ์                  รองประธาน      

                    4.  นางสาวสไบทิพย์ สุธาโภชน์                  เหรัญญิก      

                    5.  นายจักรพล พรมประสาท                       ฝ่ายความสะอาด     

                    6.  นายพงศกร คุ้มสุวรรณ                           ฝ่ายความสะอาด     

                    7.  เด็กชายกฤษณะ เหมทานนท์                 ฝ่ายความสะอาด      

                    8.  นายประวิทย์ เหมือนสันเทียะ                  ฝ่ายสถานที่      

                    9.  เด็กหญิงวรินทรา จันทร์ภูชงค์                  ฝ่ายสถานที่      

                   10. เด็กหญิงพรรณชนก ณ นคร                    ฝ่ายสถานที่      

                   11.  เด็กหญิงศรัญชนก แขวงเสวียด              ฝ่ายสถานที่      

                   12. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกิดช่วย                  ฝ่ายกิจกรรม      

                   13. เด็กหญิงกชกร โต๊ะหลี                            ฝ่ายกิจกรรม      

                   14. นางสาวเจนจิรา เทพจินดา                      ฝ่ายวิชาการ    

                   15. เด็กหญิงนินท์ราภรณ์ ทองเรือง               ฝ่ายวิชาการ     

                   16. เด็กหญิงหทัยรัตน์ แสงดี                        ฝ่ายปฏิคม     

                   17. นางสาวเจนจิรา เทพจินดา                      ฝ่ายปฏิคม    

                   18. นางสาวขนิษฐา โต๊ะหลี                          ฝ่ายประชาสัมพันธ์     

                   19. นางสาวหทัยรัตน์ แสงดี                         เลขานุการ     

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-06 22:13:50 น.

นายสุริยา จันทร์สงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองนามิตรภาพที่ 201

นางพรพรรณ ใจซื่อ
นายพงษ์ศักดิ์ พินิจ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,267
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคลองนามิตรภาพที่ 201 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: baanklongna@surat1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: วิภาวดี ชูทอง โทรศัพท์: 077380273 อีเมล์: Kruwipawadee6532@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]