ระบบสารสนเทศ
สำหรับนักเรียน
คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

 

คณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

1. นายติณณ์    นิลละออ                          ประธานคณะกรรมการนักเรียน

2. นายภูวเนศ   เกตแก้ว                         รองประธานคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายงาน

3. นางสาวนภัสสร  นาเลื่อน                    รองประธานคณะกรรมการนักเรียนฝ่ายโครงงาน

4. นางสาวกฤติญา  จงไข่                       กรรมการฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน

5. นางสาวศุภิกา  เพ็งพิศ                        กรรมการฝ่ายวิชาการ

6. นายวิชาฤทธิ์   สุขราช                        กรรมการฝ่ายกิจกรรม  

7. นายเกียรติทะนง  ศรีสุวรรณ                กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่                

8. นางสาวอุไรวรรณ  จันทร์เกตุ              กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

9. นายสันติศักดิ์  เจ๊กอร่าม                      กรรมการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

10. เด็กหญิงเอมมิกา  นิชิกาว่า               กรรมการฝ่ายบริการและปฏิคม

11. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรีนคร           กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

12. นางสาวอวัสดา  ขาวบาง                   เหรัญญิก

13. นางสาวเกษนรินทร์  แข่งเพ็ญแข      ผู้ช่วยเหรัญญิก

14. นางสาวสุรัมภา  เพชรนุ่น                   เลขานุการ                        

15. นางสาวจุฑาทิพย์  ทองเดช              ผูู้ช่วยเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 19:56:51 น.

นายติระ ไกรเทพ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นายขจรจิตร ตะหมัง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข
นายอนุชิต พงค์เกื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สวัสดิ์รัตนาภิมุข

นางกานดา รักษารักษ์
นางรัชวรรณ ศรีวราพันธุ์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

23,523
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 โทรศัพท์: 0-7529-9033 อีเมล์: sawat@srm.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: เกศินี เนาสุวรรณ์ โทรศัพท์: 0862670461 อีเมล์: k_nowsuwan1@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]