โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)


คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)

 

คณะกรรมการสภานักเรียน   ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนบ้านหารเทา

(จรุงราษฎร์ดำเนิน)  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  สพป.พัทลุง  เขต  2

 

 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกื้อสงค์                                    ประธานนักเรียน
 2. เด็กชายพศวัต  รอดพูล                                    รองประธานนักเรียน  
 3.  เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุวรรณเจริญ                   รองประธานนักเรียน        
 4.  เด็กหญิงกุลิสรา  ศรีตุลาการ                           รองประธานนักเรียน
 5. เด็กหญิงอริศรา  มากมณี                                  กรรมการฝ่ายกิจกรรม
 6.  เด็กชายอภิรักษ์  จันทร์เปีย                            กรรมการฝ่ายพัฒนา
 7.  เด็กชายปาราเมษฐ์  พิพัฒน์                            กรรมการฝ่ายอาคารเรียน     
 8. เด็กหญิงเวาสิตา  หนูโหยบ                            กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์     
 9. เด็กชายกฤษณพงศ์  รัตโน                                กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
 10. เด็กชายปรเมศร์ ทองศรี                                   กรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
 11. เด็กหญิงธนนันท์  ช่วยเนียม                           กรรมการฝ่ายควบคุมความประพฤติ    
 12. เด็กหญิงกริษฐา  พรหมจันทร์                        กรรมการฝ่ายอนามัย
 13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  คงแดง                              กรรมการฝ่ายปฏิคม           
 14. เด็กชายปรเมศร์ เกตุแก้ว                                หัวหน้าสารวัตรนักเรียน            
 15. เด็กชายปัณสิทธิ์  ครุอ้น                                  สารวัตรนักเรียน                     
 16.  เด็กชายก้องภาพ  รักแก้ว                                สารวัตรนักเรียน                     
 17.  เด็กชายวุฒิพงศ์  ชิตชลธาร                          สารวัตรนักเรียน                     
 18. เด็กหญิงประศมา ศิริสวัสดิ์                              สารวัตรนักเรียน                        
 19. เด็กหญิงอาทิตยา แก้วพยศ                                เลขานุการ

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายคนึง ทนงาน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน)

นางวิลาวรรณ์ การนาดี
นางวชิรา จันทร์ดำ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

14
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) โทรศัพท์: 074-676061 อีเมล์: bhtw93@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Plernchit Mawee-en โทรศัพท์: 0885064178 อีเมล์: khali_fah@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ