พันธกิจ เป้าหมายโรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

พันธกิจ

1.    ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

2.    ส่งเสริมการปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

5.    พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.    ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล

7.   ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล

8.   ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

9.   ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

10. ส่งเสริมและพัฒนาโครงการพิเศษด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษาและโครงการพิเศษด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์

                                     1.    ผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

2.    ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.    ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

4.    ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น มีทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน

5.    ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

6.    ครูมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

7.   บริหารจัดการการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่มาตรฐานสากล

8.   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

9.   ดำเนินงานตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

10. ดำเนินงานโครงการพิเศษด้านความสามารถด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนก่อนสำเร็จการศึกษาและโครงการพิเศษด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 23:13:36 น.

ไม่พบข้อมูล
นายยงศักดิ์ ศฤงคารนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายวุฒิศักดิ์ แดงสกุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายศราวุธ โหน่งบัณฑิต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายเอนก สุวาท
นางสาววรรณิศา ห้วยหงษ์ทองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

9,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 4635764 อีเมล์: administrator@rpr.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ชุลีกร พินธิระ โทรศัพท์: 0817732577 อีเมล์: dow2514@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]